Статут ТОВ з усіма видами діяльності за КВЕД 2010 станом на 01.04.2016

 

 Обговорення статутних документів на форумі.

 

Образец устава "ООО" со всеми видами деятельности по КВЕД 2010 состоянием на 01.04.2016

ЗАТВЕРДЖЕНО: ЗАРЕЄСТРОВАНО:
Зборами засновниківТовариства з обмеженою відповідальністю «Товариство»         

протокол №1

від „10” квітня 2016 року

 

 СТАТУТ

 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«ТОВАРИСТВО»

 

 

Україна,  м. Одеса

2016 р.

 

Розділ 1.  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

 

1.1.      Товариство з обмеженою відповідальністю «Товариство», надалі за текстом -"Товариство", засноване у встановленому Законом порядку, є юридичною особою за законодавством України і діє згідно з  Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України,  іншими чинними законодавчими актами,  а також  цим Статутом.

1.2.      Товариство є суб’єктом господарювання, за способом утворення Статутного капіталу (фонду) є корпоративним, та створено на основі приватної власності фізичної особи, надалі Засновника (Учасника) Товариства:

громадянина України:

 

Михайлова Івана Миколайовича, паспорт серії ЯЯ№000000, виданий Київським РВ ОМУ ГУДМС України в Одеській області, 29.02.2011 року, що зареєстрований та проживає за адресою: 65000, Україна, місто Одеса, вулиця Щорса, будинок 256, реєстраційний номер облікової картки платника податків 1111111111

 

1.3.    Найменування Товариства:

1.3.1. Українською мовою:

- повне:       Товариство з обмеженою відповідальністю  „ТОВАРИСТВО”                          

- скорочене: ТОВ  „ТОВАРИСТВО”

1.3.2. Російською мовою:

- повне: Общество с ограниченной ответственностью  „ОБЩЕСТВО”

- скорочене: ООО  „ОБЩЕСТВО”

            1.3.3Англійською мовою:

- повне:  –  COMPANY LIMITED LIABILITY «COMPANY».

- скорочене –«CPA» LTD

1.4.    Адреса та місцезнаходження Товариства:

-        65000, Україна, місто Одеса, вулиця Одеська, будинок 1, корпус 25/2.

 

Розділ 2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА,

 ПРАВА ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство діє на підставі та у повній відповідності до Цивільного та Господарського Кодексів України, інших чинних законодавчих та нормативних актів України, а також цього Статуту.

2.2.    Товариство є самостійним господарюючим суб'єктом, має права юридичної особи, володіє відокремленим майном, від свого імені набуває майнові та особисті немайнові права і несе визначені обов'язки, виступає в суді, господарському, адміністративному  та третейському суді від свого імені, здійснює виробничу, комерційну, посередницьку та іншу господарську діяльність, що не суперечить чинному законодавству і цьому Статуту з метою одержання прибутку.

2.3.    Товариство має самостійний баланс, поточний та інші (в тому числі і валютні) рахунки в установах банків, а також власні печатки та штампи з логотипом, бланки зі своєю назвою, товарні знаки, емблеми  та інші реквізити.

2.4.    Діяльність Товариства будується на комерційних засадах при повному дотриманні принципу законності.

2.5.    Товариство самостійно відповідає по своїх зобов'язаннях всім своїм майном, на яке у відповідності з чинним законодавством може бути звернене стягнення.

2.6.    Учасники Товариства не відповідають за його зобов'язаннями і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, у межах вартості своїх вкладів.

2.7.    Учасники Товариства, які не повністю внесли вклади, несуть солідарну відповідальність за його зобов’язаннями у межах вартості невнесеної частини вкладу кожного з Учасників.

2.8.    За родом своєї діяльності для досягнення цілей та виконання задач Товариство є учасником зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД).

2.9.    Майнові права Товариства підлягають захисту у відповідності з положеннями чинного законодавства України.

2.10.   Товариство може бути учасником інших господарських товариств, створювати спільні, малі підприємства, засновувати дочірні підприємства з правом юридичної особи, а також відкривати філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи без права юридичних осіб, як на території України, так і за її межами, затверджувати статути дочірніх підприємств, а також положення про філії, представництва та інші відокремлені підрозділи.

2.11.   Товариство на добровільних засадах вправі входити до складу різних союзів, асоціацій, корпорацій, консорціумів, концернів та інших об'єднань підприємств з метою підвищення ефективності виробничої, посередницької та іншої господарської діяльності.

2.12.   Товариство має право випуску цінних паперів відповідно до законодавства України про цінні папери та фондову біржу.

2.13    Для здійснення своїх статутних цілей Товариство має право:

-        укладати на території України та інших держав будь-які угоди та інші юридичні акти;

-        вести самостійну зовнішньоекономічну діяльність;

-        купувати, орендувати, брати у лізинг рухоме та нерухоме майно, а також  матеріальні ресурси, в тому числі і основні засоби виробництва у відповідності з чинним законодавством у фізичних та юридичних осіб України та інших держав;

-        формувати тимчасові творчі та виробничі колективи;

-        самостійно виготовляти та реалізовувати товари, виконувати роботи, надавати послуги,

-        самостійно встановлювати ціни за згодою сторін на всі товари, роботи(послуги), крім тих, щодо яких здійснюється державне регулювання цін.

-        брати участь у фінансуванні будівництва об’єктів виробничого та соціального призначення;

-        здійснювати права власника відносно свого майна;

-        отримувати кредити в банках та інших  фінансових установах у національній та іноземній валюті, отримувати позики  в інших суб’єктів господарювання,  як на території України так і за її межами;

-        збільшувати та зменшувати розмір Статутного фонду;

-        самостійно визначати форми та систему оплати праці, її організацію та нормування;

-        надавати робітникам грошові позики;

-        користуватись іншими правами передбаченими чинним Законодавством.


 

Розділ  3. ПРЕДМЕТ ТА ЦІЛІ ДІЯЛЬНОСТІ  ТОВАРИСТВА.

3.1.      Основними цілями діяльності Товариства є: здійснення виробничої та комерційної діяльності, задоволення громадських потреб в продукції та послугах, вироблених Товариством, насичення ринку України товарами та послугами високої якості з метою підвищення добробуту народу України та одержання прибутку, реалізація на підставі отриманого прибутку соціально економічних інтересів членів трудового колективу та учасників Товариства.

3.2.      Предметом діяльності Товариства є:

3.2.1.           СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, МИСЛИВСТВО ТА НАДАННЯ ПОВ'ЯЗАНИХ ІЗ НИМИ ПОСЛУГ:

Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур

Вирощування рису;

Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів;

Вирощування цукрової тростини;

Вирощування тютюну;

Вирощування прядивних культур;

Вирощування інших однорічних і дворічних культур;

Вирощування винограду;

Вирощування тропічних і субтропічних фруктів;

Вирощування цитрусових;

Вирощування зерняткових і кісточкових фруктів;

Вирощування ягід, горіхів та інших фруктів;

Вирощування олійних плодів;

Вирощування культур для виробництва напоїв;

Вирощування пряних, ароматичних і лікарських культур;

Вирощування інших багаторічних культур;

Відтворення рослин;

Розведення великої рогатої худоби молочних порід;

Розведення іншої великої рогатої худоби та буйволів;

Розведення коней та інших тварин родини конячих;

Розведення верблюдів та інших тварин родини верблюдячих;

Розведення овець і кіз;

Розведення свиней;

Розведення свійської птиці;

Розведення інших тварин;

Змішане сільське господарство;

Допоміжна діяльність у рослинництві;

Допоміжна діяльність у тваринництві;

Післяурожайна діяльність;

Оброблення насіння для відтворення;

Мисливство, відловлювання тварин і надання пов'язаних із ними послуг;

3.2.2.           ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО ТА ЛІСОЗАГОТІВЛІ:

Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві;

Лісозаготівлі;

Збирання дикорослих недеревних продуктів;

Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві;

3.2.3.           РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО:

Морське рибальство;

Прісноводне рибальство;

Морське рибництво (аквакультура);

Прісноводне рибництво (аквакультура);

3.2.4.           ДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ І РОЗРОБЛЕННЯ КАР'ЄРІВ:

Добування кам'яного вугілля;

Добування бурого вугілля;

Добування сирої нафти;

Добування природного газу;

Добування залізних руд;

Добування уранових і торієвих руд;

Добування руд інших кольорових металів;

Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю;

Добування піску, гравію, глин і каоліну;

Добування мінеральної сировини для хімічної промисловості та виробництва мінеральних добрив;

Добування торфу;

Добування солі;

Добування інших корисних копалин і розроблення кар'єрів, н.в.і.у. ;

Надання допоміжних послуг у сфері добування нафти та природного газу;

Надання допоміжних послуг у сфері добування інших корисних копалин і розроблення кар'єрів;

3.2.5.           ВИРОБНИЦТВО ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

Виробництво м'яса;

Виробництво м'яса свійської птиці;

Виробництво м'ясних продуктів;

Перероблення та консервування риби, ракоподібних і молюсків;

Перероблення та консервування картоплі;

Виробництво фруктових і овочевих соків;

Інші види перероблення та консервування фруктів і овочів;

Виробництво олії та тваринних жирів;

Виробництво маргарину і подібних харчових жирів;

Перероблення молока, виробництво масла та сиру;

Виробництво морозива;

Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості;

Виробництво крохмалів і крохмальних продуктів;

Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання;

Виробництво сухарів і сухого печива; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок тривалого зберігання;

Виробництво макаронних виробів і подібних борошняних виробів;

Виробництво цукру;

Виробництво какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів;

Виробництво чаю та кави;

Виробництво прянощів і приправ;

Виробництво готової їжі та страв;

Виробництво дитячого харчування та дієтичних харчових продуктів;

Виробництво інших харчових продуктів, н.в.і.у. ;

Виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах;

Виробництво готових кормів для домашніх тварин;

3.2.6.           ВИРОБНИЦТВО НАПОЇВ

Дистиляція, ректифікація та змішування алкогольних напоїв;

Виробництво виноградних вин;

Виробництво сидру та інших плодово-ягідних вин;

Виробництво інших недистильованих напоїв із зброджуваних продуктів;

Виробництво пива;

Виробництво солоду;

Виробництво безалкогольних напоїв; виробництво мінеральних вод та інших вод, розлитих у пляшки;

Виробництво тютюнових виробів;

3.2.7.           ТЕКСТИЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО

Підготування та прядіння текстильних волокон;

Ткацьке виробництво;

Оздоблення текстильних виробів;

Виробництво трикотажного полотна;

Виробництво готових текстильних виробів, крім одягу;

Виробництво килимів і килимових виробів;

Виробництво канатів, мотузок, шпагату та сіток;

Виробництво нетканих текстильних матеріалів і виробів із них, крім одягу;

Виробництво інших текстильних виробів технічного та промислового призначення;

Виробництво інших текстильних виробів, н.в.і.у. ;

3.2.8.           ВИРОБНИЦТВО ОДЯГУ

Виробництво одягу зі шкіри;

Виробництво робочого одягу;

Виробництво іншого верхнього одягу;

Виробництво спіднього одягу;

Виробництво іншого одягу й аксесуарів;

Виготовлення виробів із хутра;

Виробництво панчішно-шкарпеткових виробів;

Виробництво іншого трикотажного та в'язаного одягу;

3.2.9.  ВИРОБНИЦТВО ШКІРИ, ВИРОБІВ ЗІ ШКІРИ ТА ІНШИХ МАТЕРІАЛІВ

Дублення шкур і оздоблення шкіри; вичинка та фарбування хутра;

Виробництво дорожніх виробів, сумок, лимарно-сідельних виробів зі шкіри та інших матеріалів;

Виробництво взуття;

3.2.10.                   ОБРОБЛЕННЯ ДЕРЕВИНИ ТА ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ З ДЕРЕВИНИ ТА КОРКА, КРІМ МЕБЛІВ; ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ ІЗ СОЛОМКИ ТА РОСЛИННИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ПЛЕТІННЯ

Лісопильне та стругальне виробництво;

Виробництво фанери, дерев'яних плит і панелей, шпону;

Виробництво щитового паркету;

Виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій і столярних виробів;

Виробництво дерев'яної тари;

Виробництво інших виробів з деревини; виготовлення виробів з корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння;

3.2.11.                   ВИРОБНИЦТВО ПАПЕРУ ТА ПАПЕРОВИХ ВИРОБІВ

Виробництво паперової маси;

Виробництво паперу та картону ;

Виробництво гофрованого паперу та картону, паперової та картонної тари;

Виробництво паперових виробів господарсько-побутового та санітарно-гігієнічного призначення;

Виробництво паперових канцелярських виробів;

Виробництво шпалер;

Виробництво інших виробів з паперу та картону;

3.2.12.                   ПОЛІГРАФІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ, ТИРАЖУВАННЯ ЗАПИСАНОЇ ІНФОРМАЦІЇ:

Друкування газет

Друкування іншої продукції

Виготовлення друкарських форм і надання інших поліграфічних послуг

Брошурувально-палітурна діяльність і надання пов'язаних із нею послуг

3.2.13.                   ВИРОБНИЦТВО КОКСУ ТА ПРОДУКТІВ НАФТОПЕРЕРОБЛЕННЯ

Виробництво коксу та коксопродуктів;

Виробництво продуктів нафтоперероблення;

3.2.14.                   ВИРОБНИЦТВО ХІМІЧНИХ РЕЧОВИН І ХІМІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Виробництво промислових газів;

Виробництво барвників і пігментів;

Виробництво інших основних неорганічних хімічних речовин;

Виробництво інших основних органічних хімічних речовин;

Виробництво добрив і азотних сполук;

Виробництво пластмас у первинних формах;

Виробництво синтетичного каучуку в первинних формах;

Виробництво пестицидів та іншої агрохімічної продукції;

Виробництво фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби та мастик;

Виробництво мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування;

Виробництво парфумних і косметичних засобів;

Виробництво вибухових речовин;

Виробництво клеїв;

Виробництво ефірних олій;

Виробництво іншої хімічної продукції, н.в.і.у. ;

Виробництво штучних і синтетичних волокон;

3.2.15.                   ВИРОБНИЦТВО ОСНОВНИХ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПРОДУКТІВ І ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ

Виробництво основних фармацевтичних продуктів;

Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів;

3.2.16.                   ВИРОБНИЦТВО ГУМОВИХ І ПЛАСТМАСОВИХ ВИРОБІВ

Виробництво гумових шин, покришок і камер; відновлення протектора гумових шин і покришок;

Виробництво інших гумових виробів;

Виробництво плит, листів, труб і профілів із пластмас;

Виробництво тари з пластмас;

Виробництво будівельних виробів із пластмас;

Виробництво інших виробів із пластмас;

3.2.17.                   ВИРОБНИЦТВО ІНШОЇ НЕМЕТАЛЕВОЇ МІНЕРАЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Виробництво листового скла;

Формування й оброблення листового скла;

Виробництво порожнистого скла;

Виробництво скловолокна;

Виробництво й оброблення інших скляних виробів, у тому числі технічних;

Виробництво вогнетривких виробів;

Виробництво керамічних плиток і плит;

Виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів із випаленої глини;

Виробництво господарських і декоративних керамічних виробів;

Виробництво керамічних санітарно-технічних виробів;

Виробництво керамічних електроізоляторів та ізоляційної арматури;

Виробництво інших керамічних виробів технічного призначення;

Виробництво інших керамічних виробів;

Виробництво цементу;

Виробництво вапна та гіпсових сумішей;

Виготовлення виробів із бетону для будівництва;

Виготовлення виробів із гіпсу для будівництва;

Виробництво бетонних розчинів, готових для використання;

Виробництво сухих будівельних сумішей;

Виготовлення виробів із волокнистого цементу;

Виробництво інших виробів із бетону, гіпсу та цементу;

Різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю;

Виробництво абразивних виробів;

Виробництво неметалевих мінеральних виробів, н.в.і.у. ;

3.2.18.                   МЕТАЛУРГІЙНЕ ВИРОБНИЦТВО

Виробництво чавуну, сталі та феросплавів;

Виробництво труб, порожнистих профілів і фітингів зі сталі;

Холодне волочіння прутків і профілів;

Холодний прокат вузької штаби;

Холодне штампування та гнуття;

Холодне волочіння дроту;

Виробництво дорогоцінних металів;

Виробництво алюмінію;

Виробництво свинцю, цинку й олова;

Виробництво міді;

Виробництво інших кольорових металів;

Виробництво ядерних матеріалів;

Лиття чавуну;

Лиття сталі;

Лиття легких кольорових металів;

Лиття інших кольорових металів;

3.2.19.                   ВИРОБНИЦТВО ГОТОВИХ МЕТАЛЕВИХ ВИРОБІВ, КРІМ МАШИН І УСТАТКОВАННЯ

Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій;

Виробництво металевих дверей і вікон;

Виробництво радіаторів і котлів центрального опалення;

Виробництво інших металевих баків, резервуарів і контейнерів;

Виробництво парових котлів, крім котлів центрального опалення;

Виробництво зброї та боєприпасів;

Кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова металургія;

Оброблення металів та нанесення покриття на метали;

Механічне оброблення металевих виробів;

Виробництво столових приборів;

Виробництво замків і дверних петель;

Виробництво інструментів;

Виробництво сталевих бочок і подібних контейнерів;

Виробництво легких металевих паковань;

Виробництво виробів із дроту, ланцюгів і пружин;

Виробництво кріпильних і гвинтонарізних виробів;

Виробництво інших готових металевих виробів, н.в.і.у. ;

3.2.20.                   ВИРОБНИЦТВО КОМП'ЮТЕРІВ, ЕЛЕКТРОННОЇ ТА ОПТИЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Виробництво електронних компонентів;

Виробництво змонтованих електронних плат;

Виробництво комп'ютерів і периферійного устатковання;

Виробництво обладнання зв'язку;

Виробництво електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування та відтворювання звуку й зображення;

Виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації; Виробництво годинників;

Виробництво радіологічного, електромедичного й електротерапевтичного устатковання;

Виробництво оптичних приладів і фотографічного устатковання;

Виробництво магнітних і оптичних носіїв даних;

3.2.21.                   ВИРОБНИЦТВО ЕЛЕКТРИЧНОГО УСТАТКОВАННЯ

Виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів;

Виробництво електророзподільчої та контрольної апаратури;

Виробництво батарей і акумуляторів;

Виробництво волоконно-оптичних кабелів;

Виробництво інших видів електронних і електричних проводів і кабелів;

Виробництво електромонтажних пристроїв;

Виробництво електричного освітлювального устаткування;

Виробництво електричних побутових приладів;

Виробництво неелектричних побутових приладів;

Виробництво іншого електричного устатковання;

3.2.22.                   ВИРОБНИЦТВО МАШИН І УСТАТКОВАННЯ, Н.В.І.У.

Виробництво двигунів і турбін, крім авіаційних, автотранспортних і мотоциклетних двигунів;

Виробництво гідравлічного та пневматичного устатковання;

Виробництво інших помп і компресорів;

Виробництво інших кранів і клапанів;

Виробництво підшипників, зубчастих передач, елементів механічних передач і приводів

Виробництво печей і пічних пальників;

Виробництво підіймального та вантажно-розвантажувального устатковання;

Виробництво офісних машин і устатковання, крім комп'ютерів і периферійного устатковання;

Виробництво ручних електромеханічних і пневматичних інструментів;

Виробництво промислового холодильного та вентиляційного устатковання;

Виробництво інших машин і устатковання загального призначення, н.в.і.у. ;

Виробництво машин і устатковання для сільського та лісового господарства;

Виробництво металообробних машин;

Виробництво інших верстатів;

Виробництво машин і устатковання для металургії;

Виробництво машин і устатковання для добувної промисловості та будівництва;

Виробництво машин і устатковання для виготовлення харчових продуктів і напоїв, перероблення тютюну;

Виробництво машин і устатковання для виготовлення текстильних, швейних, хутряних і шкіряних виробів;

Виробництво машин і устатковання для виготовлення паперу та картону;

Виробництво машин і устатковання для виготовлення пластмас і гуми;

Виробництво інших машин і устатковання спеціального призначення, н.в.і.у. ;

3.2.23.                   ВИРОБНИЦТВО АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ, ПРИЧЕПІВ І НАПІВПРИЧЕПІВ

Виробництво автотранспортних засобів;

Виробництво кузовів для автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів;

Виробництво електричного й електронного устатковання для автотранспортних засобів;

Виробництво інших вузлів, деталей і приладдя для автотранспортних засобів;

3.2.24.                   ВИРОБНИЦТВО ІНШИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

Будування суден і плавучих конструкцій;

Будування прогулянкових і спортивних човнів;

Виробництво залізничних локомотивів і рухомого складу;

Виробництво повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього устатковання;

Виробництво військових транспортних засобів;

Виробництво мотоциклів;

Виробництво велосипедів, дитячих та інвалідних колясок;

Виробництво інших транспортних засобів і обладнання, н.в.і.у. ;

3.2.25.                   ВИРОБНИЦТВО МЕБЛІВ

Виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі;

Виробництво кухонних меблів;

Виробництво матраців;

Виробництво інших меблів;

3.2.26.                   ВИРОБНИЦТВО ІНШОЇ ПРОДУКЦІЇ

Карбування монет;

Виробництво ювелірних і подібних виробів;

Виробництво біжутерії та подібних виробів;

Виробництво музичних інструментів;

Виробництво спортивних товарів;

Виробництво ігор та іграшок;

Виробництво медичних і стоматологічних інструментів і матеріалів;

Виробництво мітел і щіток;

Виробництво іншої продукції, н.в.і.у. ;

3.2.27.                   РЕМОНТ І МОНТАЖ МАШИН І УСТАТКОВАННЯ

Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів;

Ремонт і технічне обслуговування машин і устатковання промислового призначення;

Ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устатковання;

Ремонт і технічне обслуговування електричного устатковання;

Ремонт і технічне обслуговування суден і човнів;

Ремонт і технічне обслуговування повітряних і космічних літальних апаратів;

Ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів;

Ремонт і технічне обслуговування інших машин і устатковання;

Установлення та монтаж машин і устатковання;

3.2.28.                   ПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ, ГАЗУ, ПАРИ ТА КОНДИЦІЙОВАНОГО ПОВІТРЯ

Виробництво електроенергії;

Передача електроенергії;

Розподілення електроенергії;

Торгівля електроенергією;

Виробництво газу;

Розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи;

Торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи;

Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря;

3.2.29.                   ВОДОПОСТАЧАННЯ; КАНАЛІЗАЦІЯ, ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ

Забір, очищення та постачання води;

Каналізація, відведення й очищення стічних вод;

Збирання безпечних відходів;

Збирання небезпечних відходів;

Оброблення та видалення безпечних відходів;

Оброблення та видалення небезпечних відходів;

Демонтаж (розбирання) машин і устатковання;

Відновлення відсортованих відходів;

Інша діяльність щодо поводження з відходами;

3.2.30.                   БУДІВНИЦТВО

Організація будівництва будівель;

Будівництво житлових і нежитлових будівель;

Будівництво доріг і автострад;

Будівництво залізниць і метрополітену;

Будівництво мостів і тунелів;

Будівництво трубопроводів;

Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій;

Будівництво водних споруд;

Будівництво інших споруд, н.в.і.у. ;

Знесення;

Підготовчі роботи на будівельному майданчику;

Розвідувальне буріння;

Електромонтажні роботи;

Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування;

Інші будівельно-монтажні роботи;

Штукатурні роботи;

Установлення столярних виробів;

Покриття підлоги й облицювання стін;

Малярні роботи та скління;

Інші роботи із завершення будівництва;

Покрівельні роботи;

Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у. ;

3.2.31.                   ОПТОВА ТА РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ І МОТОЦИКЛІВ

Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами;

Торгівля іншими автотранспортними засобами;

Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів;

Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів;

Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів;

Торгівля мотоциклами, деталями та приладдям до них, технічне обслуговування і ремонт мотоциклів;

Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами;

Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами;

Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами;

Діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим устаткованням, суднами та літаками;

Діяльність посередників у торгівлі меблями, господарськими товарами, залізними та іншими металевими виробами;

Діяльність посередників у торгівлі текстильними виробами, одягом, хутром, взуттям і шкіряними виробами;

Діяльність посередників у торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;

Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами;

Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту;

3.2.32.                   ОПТОВА ТОРГІВЛЯ, КРІМ ТОРГІВЛІ АВТОТРАНСПОРТНИМИ ЗАСОБАМИ ТА МОТОЦИКЛАМИ

Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин;

Оптова торгівля квітами та рослинами;

Оптова торгівля живими тваринами;

Оптова торгівля шкірсировиною, шкурами та шкірою;

Оптова торгівля фруктами й овочами;

Оптова торгівля м'ясом і м'ясними продуктами;

Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами;

Оптова торгівля напоями;

Оптова торгівля тютюновими виробами;

Оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами;

Оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами;

Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та молюсками;

Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;

Оптова торгівля текстильними товарами;

Оптова торгівля одягом і взуттям;

Оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення;

Оптова торгівля фарфором, скляним посудом і засобами для чищення;

Оптова торгівля парфумними та косметичними товарами;

Оптова торгівля фармацевтичними товарами;

Оптова торгівля меблями, килимами й освітлювальним приладдям;

Оптова торгівля годинниками та ювелірними виробами;

Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення;

Оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткованням і програмним забезпеченням;

Оптова торгівля електронним і телекомунікаційним устаткованням, деталями до нього;

Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткованням;

Оптова торгівля верстатами;

Оптова торгівля машинами й устаткованням для добувної промисловості та будівництва;

Оптова торгівля машинами й устаткованням для текстильного, швейного та трикотажного виробництва;

Оптова торгівля офісними меблями;

Оптова торгівля іншими офісними машинами й устаткованням;

Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням;

Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами;

Оптова торгівля металами та металевими рудами;

Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням;

Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткованням і приладдям до нього;

Оптова торгівля хімічними продуктами;

Оптова торгівля іншими проміжними продуктами;

Оптова торгівля відходами та брухтом;

Неспеціалізована оптова торгівля;

3.2.33.                   РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ, КРІМ ТОРГІВЛІ АВТОТРАНСПОРТНИМИ ЗАСОБАМИ ТА МОТОЦИКЛАМИ

Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;

Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах;

Роздрібна торгівля фруктами й овочами в спеціалізованих магазинах;

Роздрібна торгівля м'ясом і м'ясними продуктами в спеціалізованих магазинах;

Роздрібна торгівля рибою, ракоподібними та молюсками в спеціалізованих магазинах;

Роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, борошняними та цукровими

кондитерськими виробами в спеціалізованих магазинах;

Роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах;

Роздрібна торгівля тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах;

Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах;

Роздрібна торгівля пальним;

Роздрібна торгівля комп'ютерами, периферійним устаткованням і програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах;

Роздрібна торгівля телекомунікаційним устаткованням у спеціалізованих магазинах;

Роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення;

Роздрібна торгівля текстильними товарами в спеціалізованих магазинах;

Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах;

Роздрібна торгівля килимами, килимовими виробами, покриттям для стін і підлоги в спеціалізованих магазинах;

Роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах;

Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах;

Роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах;

Роздрібна торгівля газетами та канцелярськими товарами в спеціалізованих магазинах;

Роздрібна торгівля аудіо- та відеозаписами в спеціалізованих магазинах;

Роздрібна торгівля спортивним інвентарем у спеціалізованих магазинах;

Роздрібна торгівля іграми та іграшками в спеціалізованих магазинах;

Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах;

Роздрібна торгівля взуттям і шкіряними виробами в спеціалізованих магазинах;

Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах;

Роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах;

Роздрібна торгівля косметичними товарами та туалетними приналежностями в спеціалізованих магазинах;

Роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах;

Роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами в спеціалізованих магазинах;

Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах;

Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах;

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами;

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами;

Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет;

Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами;

3.2.34.                  ТРАНСПОРТ, СКЛАДСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ПОШТОВА ТА КУР'ЄРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Пасажирський залізничний транспорт міжміського сполучення;

Вантажний залізничний транспорт;

Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення;

Надання послуг таксі;

Інший пасажирський наземний транспорт, н.в.і.у. ;

Вантажний автомобільний транспорт;

Надання послуг перевезення речей (переїзду);

Трубопровідний транспорт;

Пасажирський морський транспорт;

Вантажний морський транспорт;

Пасажирський річковий транспорт;

Вантажний річковий транспорт;

Пасажирський авіаційний транспорт;

Вантажний авіаційний транспорт;

Космічний транспорт;

Складське господарство;

Допоміжне обслуговування наземного транспорту;

Допоміжне обслуговування водного транспорту;

Допоміжне обслуговування авіаційного транспорту;

Транспортне оброблення вантажів;

Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту;

Інша поштова та кур'єрська діяльність;

3.2.35          ТИМЧАСОВЕ РОЗМІЩУВАННЯ Й ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ

Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування;

Діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання;

Надання місць кемпінгами та стоянками для житлових автофургонів і причепів;

Діяльність інших засобів тимчасового розміщування;

Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування;

Постачання готових страв для подій;

Постачання інших готових страв;

Обслуговування напоями;

3.2.36.                   ІНФОРМАЦІЯ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ

Видання книг;

Видання довідників і каталогів;

Видання газет;

Видання журналів і періодичних видань;

Інші види видавничої діяльності;

Видання комп'ютерних ігор;

Видання іншого програмного забезпечення;

Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм;

Компонування кіно- та відеофільмів, телевізійних програм;

Розповсюдження кіно- та відеофільмів, телевізійних програм;

Демонстрація кінофільмів;

Видання звукозаписів;

Діяльність у сфері радіомовлення;

Діяльність у сфері телевізійного мовлення;

Діяльність у сфері проводового електрозв'язку;

Діяльність у сфері безпроводового електрозв'язку;

Діяльність у сфері супутникового електрозв'язку;

Інша діяльність у сфері електрозв'язку;

Комп'ютерне програмування;

Консультування з питань інформатизації;

Діяльність із керування комп'ютерним устаткованням;

Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем;

Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність;

Веб-портали;

Діяльність інформаційних агентств;

Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у. ;

3.2.37.                   ФІНАНСОВА ТА СТРАХОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Інші види грошового посередництва;

Діяльність холдингових компаній;

Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти;

Фінансовий лізинг;

Інші види кредитування;

Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у. ;

Страхування життя;

Інші види страхування, крім страхування життя;

Перестрахування;

Недержавне пенсійне забезпечення;

Управління фінансовими ринками;

Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах;

Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення;

Оцінювання ризиків та завданої шкоди;

Діяльність страхових агентів і брокерів;

Інша допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення;

Управління фондами;

3.2.38.                   ОПЕРАЦІЇ З НЕРУХОМИМ МАЙНОМ

Купівля та продаж власного нерухомого майна;

Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;

Агентства нерухомості;

Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту;

3.2.39.                   ПРОФЕСІЙНА, НАУКОВА ТА ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Діяльність у сфері права;

Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування;

Діяльність головних управлінь (хед-офісів);

Діяльність у сфері зв'язків із громадськістю;

Консультування з питань комерційної діяльності й керування;

Діяльність у сфері архітектури;

Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах;

Технічні випробування та дослідження;

Дослідження й експериментальні розробки у сфері біотехнологій;

Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук;

Дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук;

Рекламні агентства;

Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації;

Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки;

Спеціалізована діяльність із дизайну;

Діяльність у сфері фотографії;

Надання послуг перекладу;

Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у. ;

Ветеринарна діяльність;

3.2.40.                   ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ТА ДОПОМІЖНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів;

Надання в оренду вантажних автомобілів;

Прокат товарів для спорту та відпочинку;

Прокат відеозаписів і дисків;

Прокат інших побутових виробів і предметів особистого вжитку;

Надання в оренду сільськогосподарських машин і устатковання;

Надання в оренду будівельних машин і устатковання;

Надання в оренду офісних машин і устатковання, у тому числі комп'ютерів;

Надання в оренду водних транспортних засобів;

Надання в оренду повітряних транспортних засобів;

Надання в оренду інших машин, устатковання та товарів, н.в.і.у. ;

Лізинг інтелектуальної власності та подібних продуктів, крім творів, захищених авторськими правами;

Діяльність агентств працевлаштування;

Діяльність агентств тимчасового працевлаштування;

Інша діяльність із забезпечення трудовими ресурсами;

Діяльність туристичних агентств;

Діяльність туристичних операторів;

Надання інших послуг бронювання та пов'язана з цим діяльність;

Діяльність приватних охоронних служб;

Обслуговування систем безпеки;

Проведення розслідувань;

Комплексне обслуговування об'єктів;

Загальне прибирання будинків;

Інша діяльність із прибирання будинків і промислових об'єктів;

Інші види діяльності із прибирання;

Надання ландшафтних послуг;

Надання комбінованих офісних адміністративних послуг;

Фотокопіювання, підготування документів та інша спеціалізована допоміжна офісна діяльність;

Діяльність телефонних центрів;

Організування конгресів і торговельних виставок;

Діяльність агентств зі стягування платежів і бюро кредитних історій;

Пакування;

Надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у. ;

3.2.41.                   ОСВІТА

Дошкільна освіта;

Початкова освіта;

Загальна середня освіта;

Професійно-технічна освіта;

Професійно-технічна освіта на рівні вищого професійно-технічного навчального закладу;

Вища освіта;

Освіта у сфері спорту та відпочинку;

Освіта у сфері культури;

Діяльність шкіл підготовки водіїв транспортних засобів;

Інші види освіти, н.в.і.у. ;

Допоміжна діяльність у сфері освіти;

3.2.42.                   ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я ТА НАДАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ

Діяльність лікарняних закладів;

Загальна медична практика;

Спеціалізована медична практика;

Стоматологічна практика;

Інша діяльність у сфері охорони здоров'я;

Діяльність із догляду за хворими із забезпеченням проживання;

Надання послуг догляду із забезпеченням проживання для осіб з розумовими вадами та хворих на наркоманію;

Надання послуг догляду із забезпеченням проживання для осіб похилого віку та інвалідів

Надання інших послуг догляду із забезпеченням проживання;

Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання для осіб похилого віку та інвалідів;

Денний догляд за дітьми;

Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у. ;

3.2.43.                   МИСТЕЦТВО, СПОРТ, РОЗВАГИ ТА ВІДПОЧИНОК

Театральна та концертна діяльність;

Діяльність із підтримки театральних і концертних заходів;

Індивідуальна мистецька діяльність;

Функціювання театральних і концертних залів;

Функціювання бібліотек і архівів;

Функціювання музеїв;

Діяльність із охорони та використання пам'яток історії, будівель та інших пам'яток культури;

Функціювання ботанічних садів, зоопарків і природних заповідників;

Організування азартних ігор;

Функціювання спортивних споруд;

Діяльність спортивних клубів;

Діяльність фітнес-центрів;

Інша діяльність у сфері спорту;

Функціювання атракціонів і тематичних парків;

Організування інших видів відпочинку та розваг;

3.2.44.                   НАДАННЯ ІНШИХ ВИДІВ ПОСЛУГ

Діяльність організацій промисловців і підприємців;

Діяльність професійних громадських організацій;

Діяльність професійних спілок;

Діяльність релігійних організацій;

Діяльність політичних організацій;

Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. ;

Ремонт комп'ютерів і периферійного устатковання;

Ремонт обладнання зв'язку;

Ремонт електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення;

Ремонт побутових приладів, домашнього та садового обладнання;

Ремонт взуття та шкіряних виробів;

Ремонт меблів і домашнього начиння;

Ремонт годинників і ювелірних виробів;

Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку;

Прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробів;

Надання послуг перукарнями та салонами краси;

Організування поховань і надання суміжних послуг;

Діяльність із забезпечення фізичного комфорту;

Надання інших індивідуальних послуг, н.в.і.у. ;

3.2.45.                   ДІЯЛЬНІСТЬ ДОМАШНІХ ГОСПОДАРСТВ

Діяльність домашніх господарств як роботодавців для домашньої прислуги;

Діяльність домашніх господарств як виробників товарів для власного споживання;

Діяльність домашніх господарств як виробників послуг для власного споживання;

          

 3.2.46. ІНШІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ, НЕ ЗАБОРОНЕНІ ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ.

3.3. Всі види діяльності, що потребують спеціального дозволу (ліцензії), здійснюються Товариством при наявності таких дозволів (ліцензій).


 

 

Розділ 4. МАЙНО ТА ФОНДИ ТОВАРИСТВА

 

4.1.    Товариство є власником набутого ним майна, в тому числі такого, що передане йому учасниками, продукції та послуг, які вироблені Товариством в результаті господарської діяльності, доходів, одержаних в результаті господарської діяльності Товариства, та іншого майна, яке придбане на підставах, передбачених законодавством.

         Вартість майна відображається в самостійному балансі Товариства.

4.2.    Джерелами формування власності Товариства є:

-        внески учасників Товариства;

-        кредити банків та інших кредиторів;

-        доходи, одержані від цінних паперів;

-        доходи, одержані від реалізації продукції, робіт, послуг;

-        добровільні внески державних і комерційних, приватних та інших підприємств і організацій, а також приватних осіб;

-        інші джерела, що не суперечать чинному законодавству.

4.3.    Склад та вартість майна, придбаного Товариством за рахунок прибутку, заощаджень та на інших підставах, що допускаються законодавством України, не обмежуються.

4.4     Товариство здійснює володіння, користування та розподіл своїм майном відповідно до мети своєї діяльності та призначенням майна згідно з законодавством України.

4.5.    Майно Товариства не підлягає відчуженню (реквізиції, конфіскації) в адміністративному порядку. Цілісний майновий комплекс Товариства визначається нерухомістю і може бути об’єктом купівлі продажу та інших угод на умовах і в порядку визначеному законодавством.

4.6.    Збитки, завдані Товариству внаслідок порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами та державними органами, відшкодовуються Товариству відповідно до діючого законодавства.

4.7.    Товариство має право застосувати прискорену амортизацію активної частини виробничих фондів відповідно до чинного законодавства.

4.8.    Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства або передане йому в користування, несе Товариство.

4.9.    У Товаристві утворюється резервний (страховий) фонд у розмірі 15% Статутного капіталу.

4.9.1.  Резервний (страховий) фонд формується за рахунок щорічних відрахувань, розмір яких встановлюється Загальними Зборами учасників і не може бути менше 5 відсотків суми прибутку.

4.9.2.  Кошти резервного фонду  використовуються на покриття непередбачених витрат та збитків.

4.9.3.  За рішенням Загальних Зборів учасників у Товаристві формуються й інші фонди, які необхідні для вирішення завдань і цілей, передбачених цим Статутом.

4.9.4. Кошти фондів знаходяться в повному розпорядженні Товариства. Невикористані в поточному році кошти переносяться на наступний рік та вилученню не підлягають.

 

Розділ 5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

5.1.    Статутний капітал Товариства поділений на частки та складається з вартості вкладу його учасників. Вартість однієї частки становить 500 (п’ятсот ) гривень 00 копійок, що відповідає 1 відсотку вартості Статутного капіталу та одному голосу.

5.2.    Для забезпечення діяльності Товариства за рахунок вкладу учасника шляхом внесення  власних грошових коштів або майна створюється Статутний капітал у розмірі 50000,00  (п’ятдесят тисяч) гривень 00 копійок.

Вклад учасників у Статутному капіталі Товариства складає:

Прізвище, ім’я та по батькові (найменування) Учасника Вартісне вираження внеску, грн. Частка у статутному капіталі  Товариства, %
Михайлов Іван Миколайович   50000 100
Всього 50000 100

5.3.    Учасники можуть здійснювати свій вклад до Статутного капіталу у вигляді грошових коштів, матеріальних, нематеріальних цінностей, майнових прав, в тому числі на інтелектуальну власність, іншим майном, яке може бути передане в якості вкладу до Статутного капіталу Товариства відповідно до чинного законодавства України. Учаснику Товариства, який повністю вніс свій вклад, на його вимогу видається свідоцтво Товариства.

5.4.    Для вирішення статутних завдань Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір Статутного капіталу. Збільшення Статутного капіталу Товариства може здійснюватись лише після внесення всіма учасниками своїх вкладів в повному обсязі. Порядок внесення додаткових вкладів встановлюється законом і цим статутом.

5.5.    Внесення змін у Статутному капіталі Товариства здійснюється за рішенням Загальних Зборів Учасників Товариства, з врахуванням обмежень, встановлених Законом та цим Статутом.

Рішення про зменшення статутного капіталу товариства надсилається поштовим відправленням всім кредиторам товариства не пізніше триденного строку з дня його прийняття.

5.6.    Зменшення Статутного капіталу Товариства допускається після повідомлення в порядку, встановленому законом, усіх його кредиторів. У цьому разі кредитори мають право вимагати дострокового припинення або виконання відповідних зобов'язань товариства та відшкодування їм збитків.

5.7.    Рішення Товариства про зменшення його статутного капіталу набирає чинності не раніш як через 3 місяці після державної реєстрації і оприлюднення у встановленому порядку.

         5.8. Рішення про зміну розміру Статутного капіталу Товариства підлягає відображенню в установчих документах Товариства; при цьому такі зміни підлягають державній реєстрації (поряд з іншими змінами та доповненнями до установчих документів) в порядку, встановленому чинним законодавством України.

Рішення про зміну розміру Статутного капіталу Товариства вступає в силу в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

5.9. Статутний капітал Товариство формує протягом одного року з моменту державної реєстрації Статуту Товариства.

 

Розділ 6. ОРГАНИ  ПРАВЛІННЯ  ТА КОНТРОЛЮ, ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ   ПРАВЛІННЯ,    ПОРЯДОК    ПРИЙНЯТТЯ    РІШЕНЬ.

 

6.1.    Товариство створює органи управління і контролю:

- вищий керівний орган управління        -        Загальні збори Учасників Товариства;

- виконавчий орган                              -        Директор

- контролюючий орган                          -        Ревізійна комісія.

6.2.    Загальні Збори Учасників є вищим керівним органом  Товариства який складається з Учасників Товариства або їх Представників.

6.2.1.  Представники учасників Загальних Зборів можуть бути постійними, або призначаються на певний термін. Учасник вправі у будь-який час замінити або відкликати свого представника, сповістивши про це інших учасників не пізніше як за 5 днів після прийняття рішення про заміну або відклик представника, але в будь-якому випадку сповістити про це завчасно  до проведення загальних зборів учасників, щодо участі в котрих Учасник уповноважує нового представника.

6.2.2.  Учасник вправі передати свої повноваження на Зборах учасників іншому учаснику або представникові іншого учасника.

6.2.3.  Учасник має кількість голосів на засіданнях Загальних Зборів учасників відповідно його частці у Статутному капіталі, яка визначена Статутом.

6.2.4.  Члени виконавчого органу можуть брати участь у Зборах з правом дорадчого голосу.

6.3.    До виключної компетенції Загальних Зборів Учасників Товариства належить:

         6.3.1.           Визначення   основних   напрямів  діяльності  Товариства і затвердження його планів та звітів про їх виконання;

         6.3.2. Внесення  змін  до статуту товариства, у тому числі зміна розміру  його  статутного  капіталу;

6.3.3.  Утворення і відкликання виконавчого та інших органів Товариства;

6.3.4. Створення,    реорганізація    та    ліквідація   дочірніх підприємств,  філій та представництв,  затвердження їх статутів та положень;

6.3.5.  Винесення   рішень    про    притягнення    до    майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства;

         6.3.6. Затвердження  правил   процедури   та   інших   внутрішніх документів   Товариства,   визначення   організаційної   структури Товариства;

6.3.7. Визначення  умов  оплати праці посадових осіб акціонерного товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;

6.3.8. Затвердження  договорів  (угод),  укладених  на  суму,  що перевищує 100 тисяч гривень, крім випадків коли учасником Товариства є лише одна особа яка одночасно виконує функції  директора Товариства;

6.3.9. Прийняття  рішення  про  припинення діяльності Товариства, призначення ліквідаційної  комісії,  затвердження  ліквідаційного балансу;

6.3.10. Встановлення розміру, форми і порядку внесення  учасниками додаткових вкладів;

6.3.11. Вирішення   питання  про   придбання   Товариством  частки учасника;

6.3.12. Виключення учасника з Товариства;

6.3.12. Визначення   форм  контролю  за  діяльністю  виконавчого органу,   створення   та   визначення   повноважень    відповідних контрольних  органів.

 6.4.     З  питань,  зазначених  у  підпунктах 6.3.1., 6.3.2., 6.3.12. Статуту рішення   вважається   прийнятим,   якщо   за   нього проголосують учасники,  що  володіють  у   сукупності   більш як 50 відсотками загальної кількості голосів учасників товариства.  З   решти   питань   рішення  приймається  простою  більшістю голосів.

6.5.    Загальні Збори учасників Товариства скликаються не рідше одного разу на рік. Позачергові  загальні  збори  учасників  скликаються  Директором товариства   при   наявності  обставин,  зазначених  в  Статуті,  у  разі  неплатоспроможності  Товариства,  а  також у будь-якому   іншому   випадку,   якщо  цього  потребують  інтереси товариства  в  цілому,  зокрема,  якщо  виникає  загроза  значного скорочення статутного капіталу. Збори можуть бути скликаними на вимогу виконавчого органу або ревізійної комісії.

6.6.    Загальні Зборів учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники (представники учасників), що володіють у сукупності більш як 60 відсотками голосів. Будь який учасник Товариства вправі вимагати розгляду питання на Зборах учасників за умови, що воно було ним поставлене не пізніше 25 днів до початку засідання.

Брати участь у засіданнях Загальних Зборів учасників з правом дорадчого голосу можуть члени виконавчого органу, які не є учасниками Товариства.

6.7.    У випадках, передбачених внутрішнім регламентом Товариства, допускається прийняття рішення методом опитування. У цьому випадку питання та проект рішення для голосування надсилаються учасникам, які повинні у 15-денний термін письмово сповістити Голову зборів про свою думку стосовно кожного з зазначених у проекті питань. Протягом десяти днів з моменту одержання повідомлення від останнього учасника голосування всі учасники повинні бути проінформовані про прийняті рішення. Рішення методом опитування вважається прийнятим при відсутності заперечень хоча б одного з учасників.

6.8.    Голова Загальних Зборів учасників організує ведення протоколу засідань Загальних Зборів учасників. Книга протоколів має бути в будь-який час надана учасникам. На їх вимогу повинні надаватися засвідчені витяги з книги протоколів.

6.9.    Про проведення засідань Загальних Зборів учасників учасники Товариства повідомляються письмово рекомендованим листом, або іншим чином, як вирішать Збори учасників, із зазначенням часу та місця проведення засідань та порядку денного. Повідомлення повинні бути зроблені не менше як за 30 днів до дня скликання Зборів учасників. Учасникам повинна надаватись можливість ознайомитися з документами, пов'язаними з порядком денним засідання Зборів учасників. З питань, не включених до порядку денного, рішення можуть прийматися лише за згодою всіх учасників.

6.10.   Єдиним одноособовим  виконавчим орган Товариства є Директор, який призначається та підзвітний Загальним Зборам його учасників. Директор може бути обраний зі складу учасників простою більшістю голосів або прийнятий на роботу за трудовим договором (контрактом) чи без нього.

6.10.1.         Директор вирішує всі питання діяльності товариства, за винятком тих, що віднесені до компетенції Зборів учасників.  Директор діє від імені Товариства без довіреності в межах повноважень, передбачених Контрактом, якщо такий укладено та цим Статутом. Загальні Збори учасників можуть прийняти рішення про передачу частини належних їм прав до компетенції Директора.

6.10.2.   Директор  Товариства:

- діє без довіреності від імені Товариства в межах своєї компетенції, видає накази та розпорядження, у відповідності з трудовим законодавством наймає на роботу і звільняє працівників, розпоряджається майном і коштами Товариства, виступає розпорядником кредитів, представляє Товариство у відносинах з вітчизняними і зарубіжними юридичними та фізичними особами;

- укладає в Україні та за її межами договори, вчиняє інші юридичні дії та видає доручення про укладення таких договорів та представництво інтересів Товариства іншими особами;

- здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства і несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього завдань, розподіляє обов'язки керівниками структурних підрозділів і визначає їх повноваження у розв'язанні завдань діяльності Товариства;

- призначає на посади працівників Товариства, його філій та представництв, інших підрозділів, переводить на іншу роботу, накладає стягнення, а також звільняє з роботи, укладає трудові договори (контракти) з працівниками.

- затверджує   підписами   усі документи фінансового, матеріального,   майнового, розрахункового та кредитного характеру, які є основою бухгалтерських записів, в тому числі угоди, зобов'язання, звіти та баланси.

-  затверджує, відміняє, доповнює внутрішні правила та нормо установчі документи, визначає організаційну структуру Товариства.

- підписує зовнішньоторговельні угоди, що укладаються Товариством. Право підпису таких угод, мають директор Товариства, а також особи, уповноважені дорученнями, підписаними директором Товариства, якщо інший порядок, не встановлено Зборами Учасників Товариства або чинним законодавством.

6.10.3.         У разі тимчасової відсутності, Директор має право призначити тимчасово виконуючого обов'язки  на строк не більш сорока п'яти днів. Якщо відсутність  директора буде складати більше 45 днів, виконуючий обов’язки зобов’язаний  скликати позачергові Збори для обрання виконуючого обов'язки  директора.

6.11.   Контроль за фінансово-господарською діяльністю Директора здійснюється Ревізійною комісією, що обирається Загальними Зборами учасників у складі не менше 3-х осіб строком на 3 роки у порядку визначеному Загальними Зборами учасників.  Директор та бухгалтер Товариства не можуть бути членами ревізійної комісії.

6.11.1.         Перевірка фінансово-господарської діяльності Директора здійснюється за дорученням Загальних Зборів учасників Товариства, за власною ініціативою, а також на вимогу окремих учасників товариства. Ревізійна комісія вправі вимагати від будь-яких посадових осіб Товариства надання їй всіх необхідних документів, бухгалтерських та інших відомостей, а також особистих пояснень посадових осіб та окремих працівників.

6.11.2.         Ревізійна комісія зобов'язана поставити вимогу про скликання позачергових засідань Загальних Зборів учасників Товариства, якщо виникла загроза суттєвим інтересам Товариства чи при виявленні зловживань з боку її посадових осіб. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок Зборам Учасників Товариства, шляхом складання висновків по річних звітах та балансах.

6.12.   Перевірка фінансової діяльності Товариства здійснюється також контролюючими органами в межах їх повноважень визначених Законом та аудиторськими службами, на вимогу загальних зборів учасників Товариства або будь-кого з учасників Товариства.

6.12.1.         Аудиторська перевірка, що проводиться на вимогу одного з Учасників Товариства має проводитись із залученням професійного аудитора, не пов'язаного майновими інтересами з Товариством чи з його Учасниками. Витрати, пов'язані з проведенням такої перевірки, покладаються на Учасника, на вимогу якого проводиться аудиторська перевірка.

6.12.2.         Будь-які перевірки Товариства не повинні порушувати нормального режиму роботи Товариства.   

 

Розділ 7.  ПОРЯДОК  ВСТУПУ  ДО  ТОВАРИСТВА  ТА  ВИХІД  З  НЬОГО, ПЕРЕДАЧА (ПЕРЕХІД) ВКЛАДУ (ЧАСТКИ)

7.1.    Учасник Товариства має право продати чи іншими чином відступити свою частку в Статутному капіталі (фонді) Товариства, при цьому Учасники Товариства користуються переважним правом  купівлі частки Учасника.

7.2.    Нові Учасники приймаються (вступають) в Товариство шляхом придбання вкладу (переуступки) (частини вкладу) Учасника чи в порядку збільшення Статутного капіталу (фонду) Товариства. Рішення про прийняття нового Учасника приймають Загальні Збори Товариства, розглянувши кандидатуру нового Учасника та його заяву.

7.3.    Питання про передачу (перехід) частки вирішується на Загальних Зборах Учасників.

7.4.    Передача частки (її частини) третім особам можлива тільки після повного внесення   вкладу Учасником, який її відступає.

7.5.     Учасник Товариства має право вийти з Товариства, повідомивши про свій вихід шляхом подання відповідної заяви, крім випадків одноособової участі в Товаристві. Заява про вихід з Товариства має бути нотаріально засвідчена. Моментом виходу учасника з Товариства є дата подачі ним заяви про вихід відповідній посадовій особі Товариства або вручення заяви цим особам підприємствами зв’язку (кур’єрської служби), а у разі одноособової участі, в момент укладання правочину щодо відчуження своєї частки.

7.6.    Якщо інше не визначено правочином щодо відчуження частки учасника Товариства, при виході учасника з Товариства йому виплачується вартість частини майна Товариства, пропорційно його частці у статутному капіталі, а також виплачується належна йому частка прибутку, одержаного товариством в даному році до моменту його виходу, Виплата проводиться після затвердження звіту за рік, в якому він вийшов з Товариства, і в строк до 12 місяців з дня виходу.

7.7.    На вимогу учасника та за згодою Товариства вклад може бути повернуто повністю або частково у натуральній формі.

7.8.     При передачі частки (її частини) третій особі відбувається одночасний перехід до неї всіх прав та обов'язків, що належали Учаснику, який відступив її повністю або частково.

7.9.    Частка Учасника Товариства після повного внесення ним вкладу може бути придбана самим Товариством. У цьому разі воно зобов'язане передати її іншим Учасникам або третім особам у строк, що не перевищує одного року. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму на Загальних Зборах провадяться без урахування частки, придбаної Товариством.

7.10.   Якщо вклад до Статутного капіталу (фонду) був здійсненний шляхом передання права користування майном, відповідне майно повертається Учасникові без виплати винагороди.

 


 

Розділ 8. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

 

8.1.    Товариство самостійно планує основні напрямки своєї діяльності і визначає перспективи розвитку, виходячи з попиту на товари, послуги та роботи Товариства і необхідності забезпечення його самоокупності та прибутковості діяльності, а також веде облік результатів господарської діяльності, оперативний, бухгалтерський, статистичний облік та складає звітність в порядку затвердженому законодавчими актами України.

8.2.    Відносини Товариства з іншими суб'єктами підприємницької діяльності у всіх сферах здійснюється на договірних засадах, виходячи з принципів добровільності і партнерства.

8.3.    Товариство реалізує свою продукцію, роботи, послуги по цінах і тарифах, які встановлюються ним самостійно або на договірних засадах.

8.4.    Для реалізації цілей і завдань Товариства можуть залучатися консультанти, спеціалісти, виконавці як на контрактній основі так і у складі творчих колективів.

8.5.    Всі розрахунки по своїх зобов'язаннях Товариство здійснює у безготівковому порядку або готівкою через установи банків у відповідності з правилами, встановленими чинним законодавством України.

8.6.    Товариство вправі користуватися банківськими кредитами на комерційній основі.

8.7.    З        метою забезпечення стабільності фінансового стану і відшкодування збитків, які можуть бути заподіяні стихійним лихом та іншими непередбаченими обставинами, Товариство укладає договори страхування щодо свого майна та майнових інтересів через систему державного і комерційного страхування.

Розділ 9.  ПРИБУТОК ТА ЗБИТКИ ТОВАРИСТВА.

9.1.    Доход (прибуток) Товариства складається з надходжень від господарської діяльності після відшкодування матеріальних та прирівнюваних до них витрат згідно з чинним законодавством України. З балансового доходу  Товариства сплачуються відсотки по кредитах банків, а також передбачені чинним законодавством України податки та інші обов'язкові платежі до бюджету. Чистий прибуток, одержаний після зазначених відрахувань, розподіляється між Учасниками Товариства пропорційно їх вкладів в Статутний капітал (фонд) Товариства, якщо про інше не домовилися Учасники Товариства окремо в спеціальному Протоколі.

9.2.    Збитки, які мають місце в результаті господарської діяльності Товариства, сплачуються у першу чергу за рахунок резервного фонду Товариства. За рішенням Загальних Зборів Товариства на покриття збитків можуть бути спрямовані кошти інших фондів Товариства.

9.3.     До складу збитків, що підлягають відшкодуванню включаються:

        - вартість втраченого, пошкодженого або знищеного майна, визначена відповідно до вимог законодавства;

        - додаткові витрати (штрафні санкції, сплачені іншим суб'єктам, вартість додаткових робіт, додатково витрачених матеріалів тощо), понесені стороною, яка зазнала збитків внаслідок порушення зобов'язання другою стороною;

         - неодержаний прибуток (втрачена вигода), на який сторона, яка зазнала збитків, мала право розраховувати у разі належного виконання зобов'язання другою стороною;

         - матеріальна компенсація моральної шкоди у випадках, передбачених законом.

9.4.    При визначенні розміру збитків, якщо інше не передбачено законом або договором, враховуються ціни, що існували за місцем виконання зобов'язання на день задоволення боржником у добровільному порядку вимоги сторони, яка зазнала збитків, а у разі якщо вимогу не задоволено у добровільному порядку, - на день подання до суду відповідного позову про стягнення збитків.

9.5.    Склад збитків, що підлягають відшкодуванню у внутрішньогосподарських відносинах, визначається відповідними суб'єктами господарювання - господарськими організаціями з урахуванням специфіки їх діяльності.

 

Розділ 10. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

10.1.   Товариство має право брати участь у зовнішньоекономічній діяльності на основі валютної самоокупності і самофінансування.

10.2.   Ведення експортно-імпортних та інших зовнішньоекономічних операцій може здійснюватись Товариством як безпосередньо, так і через послуги інших зовнішньоекономічних організацій, в тому числі консорціумів, концернів, асоціацій, акціонерних товариств, зовнішньоекономічних об'єднань та ін.

10.3.   Для ведення зовнішньоекономічних операцій Товариство може користуватися кредитами банків та своїх партнерів і самостійно відповідає по своїх боргах.

10.4.   За рахунок власних коштів Товариство може в установленому порядку направляти за кордон своїх спеціалістів та працівників для участі в переговорах з виробничих і комерційних питань, у міжнародних виставках, ярмарках, для обміну досвідом і навчання, тощо, а також здійснювати іншу зовнішньоекономічну діяльність у відповідності до чинного законодавства.

 


Розділ 11. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ І СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ТОВАРИСТВА

11.1.   Трудові відносини працівників з Товариством виникають на підставі трудових договорів (контрактів) і регулюються законодавством України про працю: Кодексом законів про працю України, Законами України "Про оплату праці", "Про відпустки", іншими законодавчими та нормативному актами України та цим Статутом.

11.2.   Трудовий колектив Товариства становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі  трудового договору  (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Товариством.

11.3.   Товариство самостійно визначає загальну кількість працюючих, визначає порядок найму працівників, розпорядок дня, форми і системи оплати праці, порядок надання вихідних та відпусток.

11.4.   Організація, структура персоналу, кваліфікація, заробітна плата, допомога, робочий час та інші питання, які стосуються персоналу Товариства, відноситься до компетенції Директора  та встановлюються  у відповідності з діловою практикою та чинним законодавством України.

11.5.   Працівники Товариства мають право на всі види соціального забезпечення, які передбачені чинним законодавством України. Товариство  забезпечує працівникам безпечні умови праці згідно чинних норм та правил. Товариство відшкодовує матеріальну шкоду потерпілим за його провиною у випадку пошкодження здоров’я у зв’язку з виконанням ними трудових обов’язків.

11.6.   Робітники Товариства мають право на утворення чи вступу у профспілки. Виборчий орган трудового колективу укладає з Директором колективний договір, яким регулюються виробничі, трудові та економічні відносини трудового колективу з Товариством, питання охорони праці, соціального розвитку, тощо.

11.7.   Трудовий колектив Товариства:

-  розглядає і затверджує проект колективного договору;

-  розглядає і вирішує згідно Статуту питання самоврядування трудового колективу;

-  визначає і затверджує перелік і порядок надання працівникам Підприємства соціальних пільг;

-  бере участь у матеріальному і моральному стимулюванні продуктивної праці.

11.8.   Для працівників Товариства можуть встановлювати додатково у порівнянні з чинним законодавством трудові і соціально-побутові пільги для його працівників або окремих категорій робітників чи службовців в порядку, встановленому чинним законодавством.

11.9.   Штатний розклад, посадові оклади працівників, а також кошторис адміністративно-управлінських витрат не підлягають реєстрації у фінансових органах.

11.10.          Робота у Товаристві зараховується у трудовий стаж у відповідності до чинного законодавства України.

11.11.          Трудові доходи кожного працівника Товариства визначаються його особистим вкладом з урахуванням кінцевих результатів роботи Товариства  та регулюються  чинним  законодавством.

11.12.          Персонал Товариства комплектується в основному із громадян України. Перелік посад та кількість іноземних спеціалістів встановлюється Зборами Учасників. Іноземні спеціалісти залучаються до роботи на Товаристві на основі угод (контрактів), укладених з кожним спеціалістом окремо. Іноземні фахівці Товариства забезпечуються житлом, медичною допомогою на умовах, передбачених угодою (контрактом) та чинним законодавством України.

Розділ  12.   ЛІКВІДАЦІЯ І РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТОВАРИСТВА

12.1.   Діяльність Товариства припиняється шляхом його ліквідації:

12.1.1. За рішенням Зборів учасників;

12.1.2. За рішенням суду або господарського суду, в тому числі при банкрутстві;

12.1.3. В інших випадках, прямо передбачених законодавством України.

12.2.  Припинення діяльності Товариства може відбуватися також шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення). Реорганізація може мати місце за рішенням вищого органу Товариства - Зборів учасників. При реорганізації вся сукупність прав і обов'язків Товариства, що реорганізується, переходить до його правонаступників.

12.2.1.         У разі злиття Товариства з іншим  суб'єктом господарювання усі майнові права та обов'язки кожного з них переходять до суб'єкта господарювання, що утворений внаслідок злиття.

12.2.2. У разі приєднання Товариства до іншого суб'єкта господарювання до цього останнього переходять усі майнові права та обов'язки приєднаного Товариства.

12.2.3.         У разі поділу Товариства усі його майнові права і обов'язки переходять за роздільним актом (балансом) у відповідних частках до кожного з нових суб'єктів господарювання, що утворені внаслідок цього поділу. У разі виділення одного або кількох нових суб'єктів господарювання до кожного з них переходять за роздільним актом (балансом) у відповідних частках майнові права і обов'язки реорганізованого суб'єкта.

12.2.4. У разі перетворення Товариства в інший суб'єкт господарювання до новоутвореного суб'єкта господарювання переходять усі майнові права і обов'язки Товариства.

12.3. Порядок ліквідації визначається загальними вимогами, які передбачені чинним законодавством України щодо господарських товариств. Орган, який прийняв рішення про ліквідацію Товариства, встановлює порядок та визначає строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій кредиторами, що не може бути меншим, ніж два місяці з дня оголошення про ліквідацію.

12.4. Ліквідація Товариства проводиться призначеною ліквідаційною комісією/ліквідатором, а у випадках припинення діяльності за рішенням суду або господарського суду - ліквідаційною комісією, що призначається цими органами.

12.4.1.                  З дня призначення ліквідаційної комісії/ліквідації до неї переходять усі повноваження по управлінню справами Товариства.

12.4.2.                   Ліквідаційна комісія/ліквідатор у триденний строк з моменту її призначення публікує інформацію Товариства в одному з офіційних (республіканському та місцевому) органів преси із зазначенням строку подання заяв кредиторів щодо задоволення майнових претензій, оцінює наявне майно Товариства, виявляє його кредиторів та дебіторів і розраховується з ними, вживає заходів до сплати боргів Товариства третім особам та його учасникам, складає ліквідаційний баланс та подає його вищому органу Товариства або органу, що призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені у встановленому законодавством порядку.

12.4.3.         Одночасно ліквідаційна комісія вживає необхідних заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості Товариства.

12.4.4.                 Претензії кредиторів до Товариства, що ліквідується, задовольняються з майна цього суб'єкта, якщо інше не передбачено законодавством.

12.4.5.         Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються відповідно до закону. Претензії, що не задоволені через відсутність майна суб'єкта господарювання, претензії, які не визнані ліквідаційною комісією, якщо їх заявники у місячний строк після одержання повідомлення про повне або часткове відхилення претензії не звернуться до суду з відповідним позовом, а також претензії, у задоволенні яких за рішенням суду кредиторові відмовлено, вважаються погашеними.

12.5. Майно, що залишилося після задоволення претензій кредиторів, використовується за рішенням Учасників Товариства.

12.6.   Грошові кошти, що належать Товариству, включаючи виручку від розпродажу його майна при ліквідації, після розрахунків по оплаті праці працівників, які працюють на умовах найму, та виконання  зобов'язань перед бюджетом, банками, кредиторами, розподіляються між учасниками Товариства відповідно їх часткам у Статутному капіталі у шестимісячний строк після публікації інформації про його ліквідацію.

12.7.   Майно, передане Товариству у користування, повертається у натуральній формі без винагороди.

12.8.   Ліквідаційна комісія несе майнову відповідальність за шкоду, заподіяну нею Товариству, його Учасникам,  а також третім особам згідно з чинним законодавством України.

12.9.   У разі виникнення спорів щодо виплати заборгованості Товариства його грошові кошти не підлягають розподілу між Учасниками до вирішення цього спору або до одержання кредиторами відповідних гарантій.            

12.10. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що ліквідоване і припинило свою діяльність, з моменту внесення запису про це до Єдиного державного реєстру. Такий запис вноситься після затвердження ліквідаційного балансу відповідно до вимог законодавства

Підписи  учасників:

__________________

 

5 Коментари

 • Kelvazy Buy Elavil No Prescription Kamagra Oral Jelly 200mg Australia How Is Amoxicillin Supplied Cheap Propecia 10mg Info Cephalexin 250mg Четверг, 26 сентября 2019 15:07 написал Kelvazy
 • Андрей Устав не типичный и заслуживает внимания. Спасибо! Суббота, 11 февраля 2017 11:55 написал Андрей
 • Alex Дякуємо за Ваш коментар. Він є доцільним станом на дату його написання щодо відсутності «порядку підписання установчих документів», з іншими тезами погодитись не можливо, та як Ви і зазначили як поталанить у державного реєстратора. У будь якому разі доведення реєстратору відповідність Статуту вимогам законодавства покладається на Заявника, у тому числі правил орфографії та пунктуації.
  Проект Статуту, запропонований на нашому сайті станом на 01.04.2016 року, є актуальним і на сьогоднішній день, але до нього дійсно необхідно внести одним із пунктів «порядок підписання установчих документів», тобто порядок підписання Статуту, що ми зробимо у найближчий час. Така вимога виникла в силу закону №1666 від 06.10.2016 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення державної реєстрації прав на нерухоме майно та захисту прав власності», який набув чинності 02.11.2016 року. Вказаний Закон вніс корективи щодо реєстрації не тільки майнових прав на нерухоме майно але державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у зв’язку із чим пропонуємо ознайомитись із цими змінами в нашій статті.
  Среда, 30 ноября 2016 19:53 написал Alex
 • Сергей С данным уставом госрегистратор вас отправит домой все переделывать. Во-первых, указан один учредитель, но загальні збори в документе говорят о нескольких владельцах, нужен пункт на тему одного учредителя. Во-вторых, нет пункта про порядок подписания уставных документов, без него в 2016 не принимают уставы, проверено на 100%. В-третьих, кавычки должны быть в форме "лапок", а не "елочек", тут как повезет, но у нас 9 компаний, 8 из них завернули с "елочками", одну пропустили. Вторник, 29 ноября 2016 11:46 написал Сергей
 • Александр Большое спасибо Вам за помощь!
  Будет что студентам показать, как пример нового устава.
  И поздравляю с Днем победы!))
  Понедельник, 09 мая 2016 07:59 написал Александр

Залишити коментар

Likes-pro! Накрутка и продвижение в соц. сетях!

Читайте також

 • Зразок договору підряду

  Зразок договору підряду

 • Договір підряду

  Договір підряду

    Договір підряду з фізичною особою або іншими словами цивільно-правовий договір.   Фізична особа може виконувати роботи як за трудовим

  Детальніше...
 • Щодо проведення взаєморозрахунків з твердою ціною по ДСТУ

  Щодо проведення взаєморозрахунків з твердою ціною по ДСТУ

  Не мало підприємств України на підставі отриманих  ліцензії та дозволів на виконання  робіт підвищеної небезпеки виконують ремонт та технічне обслуговування

  Детальніше...
 • Чи може ТОВ працювати без директора?

  Чи може ТОВ працювати без директора?

  Чи може ТОВ працювати  без директора. Відповідно до стаття 65 Господарського кодексу України управління підприємством здійснюється відповідно до його установчих

  Детальніше...
 • До ОСББ, ЖБК та ОК, не можуть бути застосовані штрафні санкції у разі перевищення договірної величини споживання електричної енергії (потужності).

  До ОСББ, ЖБК та ОК, не можуть бути застосовані штрафні санкції у разі перевищення договірної величини споживання електричної енергії (потужності).

  НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ ЛИСТ від 29.11.2016 р. N 12856/20.2/7-16 У зв'язку

  Детальніше...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Лічильники