Зразок статуту приватного підприємства

 Обговорення статутних документів на форумі.

Образец устава частного предприятия

 

 

 

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Протоколом загальних зборів засновників приватного підприємства

«МАКСИМУС ГРУП» № 1 від 02.04.2016 р.

       

 

   

 

 

 

 

 

С Т А Т У Т

приватного підприємства

"МАКСИМУС ГРУП"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Україна, м. Одеса, 2016 р.

 

Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Приватне підприємство «МАКСИМУС ГРУП» є підприємством, заснованим у встановленому Законом порядку.

 

Засновниками (власниками)  підприємства  є громадяни України:

-           Михайлов Іван Миколайович,

паспорт серії ЯЯ№000000, виданий Київським РВ ОМУ ГУДМС України в Одеській області, 29.02.2011 року, що зареєстрований та проживає за адресою: 65000, Україна, місто Одеса, вулиця Щорса, будинок 256, реєстраційний номер облікової картки платника податків 1111111111

 –         Іванова  Катерина Ігорівна,

паспорт серії ЯЯ№000000, виданий Київським РВ ОМУ ГУДМС України в Одеській області, 29.02.2011 року, що зареєстрований та проживає за адресою: 65000, Україна, місто Одеса, вулиця Щорса, будинок 256, реєстраційний номер облікової картки платника податків 1111111111

1.2.  Найменування Підприємства :

 

Повне найменування Товариства:

українською мовою                         - ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО  «МАКСИМУС ГРУП»;

російською мовою               – ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «МАКСИМУС ГРУП»

англійською мовою                         –  PRIVATE ENTERPRISE «МAXIMUS GROUP».

Скорочене найменування Товариства:

українською мовою                         –  ПП «МАКСИМ»;

російською мовою               – ЧП «МАКСИМ»

англійською мовою                         –  РЕ «MG».

 

1.3. Місцезнаходження Підприємства:

 

65000, Україна, місто Одеса, вулиця Одеська, будинок 1, корпус 25/2.

 

 

Розділ 2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ПІДПРИЄМСТВА

 

2.1.      Приватне підприємство  «МАКСИМУС ГРУП» (надалі – Підприємство ) діє на підставі та у повній відповідності до Цивільного та Господарського Кодексів України, інших чинних законодавчих та нормативних актів України, а також цього Статуту.

 

2.2.      Підприємство є юридичною особою за законодавством України із правами юридичної особи, виступає самостійним господарюючим суб'єктом, володіє відокремленим майном, від свого імені набуває майнові та особисті немайнові права і несе визначені обов'язки, виступає в суді, господарському, адміністративному  та третейському суді від свого імені, здійснює виробничу, комерційну, посередницьку та іншу господарську діяльність, що не суперечить чинному законодавству і цьому Статуту з метою одержання прибутку.

 

2.3.      Підприємство має самостійний баланс, поточний та інші (в тому числі і валютні) рахунки в установах банків, а також власні печатки та штампи з логотипом, бланки зі своєю назвою, товарні знаки та інші реквізити.

 

2.4.      Підприємство набуває прав юридичної особи з дня його державної реєстрації, яка здійснюється відповідно до законодавства України. Діяльність Підприємства будується на комерційних засадах при повному дотриманні принципу законності.

 

2.5.      Підприємство є власником майна, що йому належить. Підприємство здійснює відповідно до чинного законодавства володіння, користування i розпорядження майном, що є в його власності згідно з метою своєї статутної діяльності. Підприємство самостійно відповідає по своїх зобов'язаннях всім своїм майном, на яке у відповідності з чинним законодавством може бути звернене стягнення.

 

2.6.      Підприємство не відповідає за зобов'язаннями держави, так само як і держава не відповідає за зобов'язаннями Підприємства. Підприємство не відповідає за зобов'язаннями Засновників (Власників) Підприємства. Засновники (Власники) відповідають за зобов'язаннями Підприємства в межах їх вкладів до Статутного капіталу і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, у межах вартості своїх вкладів.

 

2.7.      Майно та активи Підприємства, а також майно, надане Підприємству в користування, не підлягають нацiоналiзацiї, конфіскації чи іншому вилученню за винятком випадків, передбачених законодавством України.

2.8.      За родом своєї діяльності для досягнення цілей та виконання задач Підприємство є учасником зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД). Підприємство у встановленому порядку бере участь у зовнiшньоекономiчнiй діяльності i здійснює експортно-імпортні операції, включаючи товарообмін, бартерні, посередницькі та iншi операції.

 

2.9.      Підприємство має право від свого iменi укладати угоди купiвлi-продажу, міни, дарування, оренди, будь-якого відчуження рухомого та нерухомого майна, безоплатного користування майном, інші угоди, що не суперечать законодавству України, списувати з балансу належні Підприємству будинки, споруди, устаткування, транспортні засоби, інвентар інші матеріальні цінності, користуватися банківським кредитом на договірних засадах, набувати майнових i особистих немайнових прав i нести обов'язки. Майнові права Підприємства підлягають захисту у відповідності з положеннями чинного законодавства України.

 

2.10.    Підприємство може бути учасником інших приватних підприємств та господарських товариств, створювати спільні, малі підприємства, засновувати дочірні підприємства з правом юридичної особи, а також відкривати філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи без права юридичних осіб, як на території України, так і за її межами, затверджувати статути дочірніх підприємств, а також положення про філії, представництва та інші відокремлені підрозділи.

 

2.11.    Підприємство на добровільних засадах вправі входити до складу різних союзів, асоціацій, корпорацій, консорціумів, концернів та інших об'єднань підприємств з метою підвищення ефективності виробничої, посередницької та іншої господарської діяльності.

 

2.12.    Підприємство має право реалізовувати свою продукцію, майно, а також надавати свої послуги за цінами, що самостійно встановлюються Підприємством на договірній основі, а у випадках, передбачених законодавством України, за державними цінами і тарифами.

 

2.13.    Філії, представництва й iншi відокремлені підрозділи діють на підставі положень про них. Положення про філії, представництва та iншi відокремлені підрозділи затверджуються Власником Підприємства. Керівник філії, представництва чи іншого відособленого підрозділу діє на підставі довіреності, що видається Підприємством. Філії, представництва й iншi вiдокремленi пiдроздiли Підприємства не є юридичними особами і діють вiд iменi Підприємства.

 

2.14. Підприємство має право залучати для роботи українських та іноземних спецiалiстiв, самостійно визначати форми, системи, розміри та види оплати праці й інших видів доходів осіб, що працюють по найму згідно з чинним законодавством України. Трудовий колектив Підприємства складають усі громадяни, що мають з ним трудові відносини. Виробничі і трудові відносини, у тому числі питання наймання і звільнення, режиму праці і відпочинку, оплати праці працівників Підприємства, гарантій і компенсацій, регулюються чинним законодавством України, цим Статутом, а також контрактом (у випадку його укладення). Права трудового колективу Підприємства й обов'язки Підприємства щодо трудового колективу регулюються чинним законодавством України. Підприємство має право відряджати по території України і за її межі працівників Підприємства й інших організацій; організовувати тимчасові підрядні колективи з числа працівників Підприємства й інших громадян для виконання конкретних робіт на умовах договору підряду.

 

2.15. Підприємство має право вчиняти інші дії, не заборонені чинним законодавством України.

 

 

 

Розділ 3. ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЦІЛІ ПІДПРИЄМСТВА

 

3.1. Основною метою діяльності Підприємства  є одержання прибутку, задоволення суспільних потреб в його продукції, роботах, послугах та реалізація на підставі одержаного прибутку (доходу) соціальних та економічних інтересів власників і трудового колективу Підприємства..

 

3.2. Предметом діяльності Підприємства є:

 

3.2.1. ОПТОВА ТА РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ І МОТОЦИКЛІВ:

- роздрібна торгівля (роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах, продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля пальним, інформаційним і комунікаційним устаткуванням у спеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля іншими товарами господарського призначення в спеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля товарами культурного призначення та товарами для відпочинку в спеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля іншими товарами в спеціалізованих магазинах тощо);

- оптова торгівля (оптова торгівля за винагороду чи на основі контракту, сільськогосподарською сировиною та живими тваринами, продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами, товарами господарського призначення, інформаційним і комунікаційним устаткуванням, іншими машинами й устаткуванням; інші види спеціалізованої оптової торгівлі; неспеціалізована оптова торгівля);

- оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням;

- діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту;

- роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах

- роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах;

- діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами;

- технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів, мотоциклів;

- роздрібна торгівля телекомунікаційним устаткуванням у спеціалізованих магазинах;

- роздрібна торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах;

- діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами;

- оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення;

- оптова торгівля електронним і телекомунікаційним устаткуванням, деталями до нього;

- роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах;

- роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення;

- оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням;

- оптова торгівля іншими офісними машинами й устаткуванням;

- оптова торгівля хімічними продуктами;

- оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт (торгівля автотранспортними засобами, мотоциклами, деталями та приладдям до них;

- діяльність посередників у торгівлі текстильними виробами, одягом, хутром, взяттям і шкіряними виробами;

- оптова торгівля одягом та взуттям;

- роздрібна торгівля текстильними товарами в спеціалізованих магазинах;

- роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах;

- роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взяттям;

- роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами.

 

3.2.2. ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ТА ДОПОМІІЖНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ:

- оренда, прокат і лізинг (надання в оренду автотранспортних засобів; прокат побутових виробів і предметів особистого вжитку; надання в оренду офісних машин і устаткування; надання в оренду інших машин, устатковання, обладнання та товарів; лізинг інтелектуальної власності та подібних продуктів, крім творів, захищених авторськими правами);

- діяльність із працевлаштування (діяльність агентств працевлаштування та агентств тимчасового працевлаштування, інша діяльність із забезпечення трудовими ресурсами);

- діяльність туристичних агентств, туристичних операторів, надання інших послуг із бронювання та пов'язана з цим діяльність;

- діяльність охоронних служб та проведення розслідувань, в т.ч. обслуговування систем безпеки;

- обслуговування будинків і територій (комплексне обслуговування об'єктів; діяльність із прибирання; надання ландшафтних послуг);

- адміністративна та допоміжна офісна діяльність, інші допоміжні комерційні послуги (діяльність телефонних центрів; організація конгресів і торговельних виставок; надання інших допоміжних комерційних послуг).

 

3.2.3. СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО ТА РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО:

-  лісопильне та стругальне виробництво; просочування деревини;

- лісове господарство та лісозаготівлі (лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві; лісозаготівлі; збирання дикорослих не деревних продуктів; надання допоміжних послуг у лісовому господарстві);

 - сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг (вирощування однорічних і дворічних культур, багаторічних культур; відтворення рослин; тваринництво; змішане сільське господарство; допоміжна діяльність у сільському господарстві та після урожайна діяльність; мисливство, відловлювання тварин і надання пов’язаних із ними послуг);

- рибне господарство (рибальство та рибництво (аквакультура));

- лісозаготівлі.

 

3.2.4. ПЕРЕРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ:

- оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корка, крім меблів; виготовлення виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння (лісопильне та стругальне виробництво; виготовлення виробів з деревини, корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння);

-   виробництво меблів;

- виробництво іншої продукції (виробництво ювелірних виробів, біжутерії та подібних виробів, музичних інструментів, спортивних товарів, ігор та іграшок, медичних і стоматологічних інструментів і матеріалів, виробництво іншої продукції);

- виробництво харчових продуктів (виробництво м'яса та м'ясних продуктів; перероблення та консервування риби, ракоподібних і молюсків; перероблення та консервування фруктів і овочів; виробництво олії та тваринних жирів, молочних продуктів, продуктів борошномельно-круп'яної промисловості, крохмалів і крохмальних продуктів, хліба, хлібобулочних і борошняних виробів, інших харчових продуктів; виробництво готових кормів для тварин);

- виробництво напоїв;

- виробництво тютюнових виробів;

- текстильне виробництво (підготування та прядіння текстильних волокон; ткацьке виробництво; оздоблення текстильних виробів; виробництво інших текстильних виробів);

- виробництво одягу (виробництво одягу; виготовлення виробів із хутра; виробництво трикотажного та в'язаного одягу);

- виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (дублення шкур і оздоблення шкіри; виробництво дорожніх виробів, сумок, лимарно-сідельних виробів; вичинка та фарбування хутра; виробництво взуття);

-  виробництво паперу та паперових виробів (виробництво паперової маси, паперу та картону);

- поліграфічна діяльність, тиражування записаної інформації (поліграфічна діяльність і надання пов'язаних із нею послуг; тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення);

- виробництво коксу та продуктів нафто перероблення;

- виробництво хімічних речовин і хімічної продукції (виробництво основної хімічної продукції, добрив і азотних сполук, пластмас і синтетичного каучуку в первинних формах, пестицидів та іншої агрохімічної продукції, фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби та мастик, мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування, парфумних і косметичних засобів, іншої хімічної продукції; виробництво штучних і синтетичних волокон);

- виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів;

- виробництво гумових і пластмасових виробів;

- виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції (виробництво скла та виробів зі скла, вогнетривких виробів, будівельних матеріалів із глини, іншої продукції з фарфору та кераміки; виробництво цементу, вапна та гіпсових сумішей; виготовлення виробів із бетону, гіпсу та цементу; різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю; виробництво абразивних виробів і неметалевих мінеральних виробів, не віднесених до інших угруповань);

- металургійне виробництво (виробництво чавуну, сталі та феросплавів, труб, порожнистих профілів і фітингів зі сталі, іншої продукції первинного оброблення сталі; виробництво дорогоцінних та інших кольорових металів; лиття металів);

- виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування (виробництво будівельних металевих конструкцій і виробів, металевих баків, резервуарів і контейнерів, парових котлів, крім котлів центрального опалення, виробництво зброї та боєприпасів; кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова металургія; оброблення металів та нанесення покриття на метали; механічне оброблення металевих виробів; виробництво столових приборів, інструментів і металевих виробів загального призначення, інших готових металевих виробів);

- виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції (виробництво електронних компонентів і плат, комп'ютерів і периферійного устаткування, обладнання зв'язку, виробництво електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування та відтворювання звуку й зображення; виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації; виробництво годинників; виробництво радіологічного, електромедичного й електротерапевтичного устаткування; виробництво оптичних приладів і фотографічного устаткування, магнітних і оптичних носіїв даних);

- виробництво електричного устаткування (виробництво електродвигунів, генераторів, трансформаторів, електророзподільчої та контрольної апаратури, батарей і акумуляторів; виробництво проводів, кабелів і електромонтажних пристроїв, електричного освітлювального устаткування; виробництво побутових приладів та іншого електричного устаткування);

 - виробництво інших машин і устаткування (виробництво машин і устаткування загального призначення, машин і устаткування для сільського та лісового господарства, металообробних машин і верстатів, інших машин і устаткування спеціального призначення);

- виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів (виробництво кузовів для автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів, вузлів, деталей і приладдя для автотранспортних засобів);

- виробництво інших транспортних засобів (будування суден і човнів; виробництво залізничних локомотивів і рухомого складу, повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього устаткування, військових транспортних засобів; виробництво інших транспортних засобів);

- ремонт і монтаж машин і устаткування (ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів, машин і устаткування; установлення та монтаж машин і устаткування).

 

3.2.5. ТРАНСПОРТ, СКЛАДСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ПОШТОВА ТА КУР'ЄРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ:

- складське господарство та інша допоміжна діяльність у сфері транспорту;

- вантажний автомобільний транспорт;

- наземний і трубопровідний транспорт (пасажирський залізничний транспорт міжміського сполучення; вантажний залізничний транспорт; інший пасажирський наземний транспорт; надання послуг перевезення речей: трубопровідний транспорт);

- водний транспорт (пасажирський, вантажний морський та річковий транспорт);

- авіаційний транспорт (пасажирський, вантажний, авіаційний транспорт);

- поштова та кур'єрська діяльність.

 

3.2.6. НАДАННЯ ІНШИХ ВИДІВ ПОСЛУГ:

- надання послуг перукарнями та салонами краси;

- діяльність громадських організацій (діяльність організацій промисловців і підприємців, професійних організацій, професійних спілок, діяльність інших громадських організацій);

- ремонт комп'ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку, в т.ч. обладнання зв'язку;

- надання інших індивідуальних послуг;

- реставраційна діяльність.

 

 

3.2.7. МИСТЕЦТВО, СПОРТ, РОЗВАГИ ТА ВІДПОЧИНОК:

-  діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг;

- функціонування бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури;

- організація азартних ігор;

- діяльність у сфері спорту, організування відпочинку та розваг;

- організування інших видів відпочинку та розваг;

-  діяльність концертних та театральних залів, театральна та інша мистецька діяльність; інша видовищно-розважальна діяльність, а також діяльність ярмарок та атракціонів.

 

3.2.8. ІНФОРМАЦІЯ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІІ:

- видавнича діяльність (видання книг, періодичних видань та інша видавнича діяльність; видання програмного забезпечення);

- виробництво кінофільм та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів;

- діяльність у сфері мовлення (в т.ч. радіо- та телевізійного мовлення);

- телекомунікації (електрозв'язок, діяльність у сфері дротового та бездротового, супутникового електрозв'язку; інша діяльність у сфері електрозв'язку);

-  комп'ютерне програмування, консультування та пов'язана з ними діяльність;

-  консультування з питань інформатизації;

- надання інформаційних послуг (оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність; веб-портали; надання інших інформаційних послуг).

 

 

3.2.9. ОПЕРАЦІІ 3 НЕРУХОМИМ МАЙНОМ:

- операції з нерухомим майном (купівля та продаж власного нерухомого майна; надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; операції з нерухомим майном за винагороду тощо).

 

3.2.10. ФІНАНСОВА ТА СТРАХОВА ДІЯЛЬНІСТЬ:

- надання фінансових послуг (грошове посередництво; діяльність холдингових компаній: створення трастів, фондів та подібних фінансових суб'єктів; надання інших фінансових послуг);

- страхування, перестрахування та недержавне пенсійне забезпечення (страхування; перестрахування; недержавне пенсійне забезпечення);

- інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.;

- допоміжна діяльність у сферах фінансових послуг, страхування та пенсійного забезпечення; управління фондами;

- консультування з питань керування;

- консультування з питань комерційної діяльності й керування;

- діяльність у сфері зв’язків із громадськістю.

 

3.2.11. ДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ І РОЗРОБЛЕННЯ КАР'ЄРІВ:

- добування кам'яного та бурого вугілля;

- добування сирої нафти та природного газу;

- добування металевих руд (добування залізних руд та руд кольорових металів);

- добування інших корисних копалин і розроблення кар'єрів (добування каменю, піску та глини, корисних копалин та розроблення кар'єрів);

- надання допоміжних послуг у сфері добувної промисловості та розроблення кар'єрів (надання допоміжних послуг у сфері добування нафти та природного газу, у сфері добування інших корисних копалин і розроблення кар'єрів).

 

 

3.2.12. ПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ, ГАЗУ, ПАРИ ТА КОНДИЦІЙОВАНОГО ПОВ1ТРЯ:

- виробництво електроенергії (експлуатацію генеруючих систем із виробництва електроенергії; у т.ч. теплових, ядерних, гідроелектричних і газових турбін, дизельних станцій чи інших поновлюваних джерел);

- передача електроенергії (експлуатацію систем передачі електроенергії від місця виробництва до пунктів розподілення);

- розподілення електроенергії (експлуатацію розподільчих систем (які включають лінії електропередач, опори ЛЕП, вимірювальні прилади та кабелі), які доставляють електроенергію від розподільчих систем до кінцевого споживача);

- торгівля електроенергією (продаж електроенергії споживачам, діяльність посередників або представників, які організовують постачання електроенергії через мережі електропередач, що їх експлуатують інші особи, контроль подачі електроенергії та пропускної здатності);

- виробництво газу, розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи, торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи (виробництво газу та розподілення природного або синтетичного газу споживачам через систему місцевих (локальних) газопроводів. Діяльність продавців газу або посередників у цій сфері, що беруть участь в організації продажу природного газу через розподільчі системи, що їх експлуатують інші особи, також віднесені до цієї групи. Експлуатація магістральних газопроводів, прокладених на далекі відстані і з'єднують виробників газу із його споживачами, або прокладених між міськими центрами, не включені до цієї групи і відносяться до діяльності з транспортування газу;

- постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря (виробництво, збирання та розподілення пари, гарячої води для центрального опалення, виробництва енергії та інших цілей виробництво та розподілення охолодженого повітря, виробництво;

          - розподілення охолодженої води з метою охолодження, виробництво льоду як для харчових, так і для нехарчових цілей (для охолодження).

3.2.13. ВОДОПОСТАЧАННЯ; КАНАЛІЗАЦІЯ, ПОВОДЖЕННЯ 3 ВІДХОДАМИ:

- забір, очищення та постачання води;

- каналізація, відведення й очищення стічних вод;

- збирання, оброблення й видалення відходів;

- відновлення матеріалів (експлуатацію полігонів для захоронення безпечних відходів, видалення безпечних відходів шляхом спалювання або іншими методами, з одержуванням електроенергії або пари, компосту, замінників палива, біогазу та інших побічних продуктів для подальшого використання, або без їх одержування оброблення органічних відходів для їх подальшої утилізації);

- інша діяльність щодо поводження з відходами.

3.2.14. БУДІВНИЦТВО:

- будівництво будівель (організація будівництва будівель; будівництво житлових і нежитлових будівель);

- будівництво споруд (будівництво доріг і залізниць, комунікацій та інших споруд);

- спеціалізовані будівельні роботи (знесення та підготовчі роботи на будівельному майданчику; електромонтажні, водопровідні та інші будівельно-монтажні роботи; роботи із завершення будівництва; інші спеціалізовані будівельні роботи).

 

3.2.15. ТИМЧАСОВЕ РОЗМІЩУВАННЯ Й ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ, ТУРИЗМ:

- тимчасове розміщування (діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування; діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання; надання місць кемпінгами та стоянками для житлових автофургонів і причепів; діяльність інших засобів тимчасового розміщування);

- діяльність із забезпечення стравами та напоями (діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування; постачання готових страв; обслуговування напоями);

-  діяльність туристичних операторів;

- діяльність туристичних агентств;

- надання інших послуг бронювання та пов'язана з цим діяльність;

- організування інших видів відпочинку та розваг.

 3.2.16.  ТЕКСТИЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО:

- підготування та прядіння текстильних волокон;

- ткацьке виробництво;

- оздоблення текстильних виробів;

- виробництво готових текстильних виробів, крім одягу;

- виробництво інших текстильних виробів технічного та промислового призначення;

- виробництво інших текстильних виробів н.в.і.у.;

- виробництво трикотажного полотна;

- виробництво іншого одягу й аксесуарів;

- виробництво іншого трикотажного та в’язаного одягу;

- виробництво іншого верхнього одягу;

- виробництво шапок, шарфів, рукавичок та ін.;

- виробництво трикотажних пуловерів, кардиганів та аналогічних виробів;

- виробництво верхнього одягу;

- виробництво спіднього одягу;

- виробництво іншого одягу та аксесуарів;

- ремонт та перероблення одягу;

- виготовлення, переробка з давальницької сировини трикотажних виробів та ін.

 

3.2.17. ПРОФЕСІЙНА, НАУКОВА ТА ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ:

- діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку (діяльність у сфері права, бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування);

- діяльність головних управлінь (хед-офісів); консультування з питань керування (діяльність у сферах архітектури та інжинірингу; технічні випробування та дослідження; діяльність у сферах архітектури та інжинірингу, надання послуг технічного консультування; технічні випробування та дослідження);

- наукові дослідження та розробки (дослідження й експериментальні розробки у сфері природничих і технічних наук, у сфері суспільних і гуманітарних наук);

- фундаментальні дослідження: наукова теоретична та (або) експериментальна діяльність, спрямована на одержування нових знань про закономірності розвитку природи, суспільства, людини, їх взаємозв'язку, без будь-якої конкретної мети, пов'язаної з використанням цих знань; прикладні дослідження: роботи, спрямовані на одержування нових знань із метою практичного їх використання, а також для розроблення технічних нововведень;

- експериментальні розробки: систематична діяльність, яка спирається на наявні знання придбані в результаті досліджень і/чи практичного досвіду, спрямована на виробництво нових матеріалів, продуктів чи пристроїв, впровадження нових процесів, систем та послуг чи значне удосконалення тих, що вже випускалися або були введені в дію;

-   рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку; виявлення громадської думки;

- інша професійна, наукова та технічна діяльність (спеціалізована діяльність із дизайну; діяльність у сфері фотографії; надання послуг перекладу);

- ветеринарна діяльність.

 

3.2.18. ОСВІТА:

- освіта (дошкільна, початкова, середня, вища та інші види освіти; допоміжна діяльність у сфері освіти);

- діяльність у сфері права;

- допоміжна діяльність у сфері освіти.

3.2.19. ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я ТА НАДАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ:

- охорона здоров'я (медична та стоматологічна практика; інша діяльність у сфері охорони здоров'я);

- надання послуг догляду із забезпеченням проживання (діяльність із догляду за хворими із забезпеченням проживання; надання послуг догляду із забезпеченням проживання для осіб з розумовими вадами та хворих на наркоманію; надання послуг догляду із забезпеченням проживання для осіб похилого віку та інвалідів; надання інших послуг догляду із забезпеченням проживання);

- надання соціальної допомоги без забезпечення проживання для осіб похилого віку та інвалідів; надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання.

3.2.20.  РЕКЛАМА ТА ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ:

- організація теле- і радіопрограм, включаючи придбання власного ефірного часу, організація власної телерадіокомпанії;

- організація зйомки, постановки, виробництва, прокату та реалізації відео- та кінопродукції;

- видавництво рекламно-інформаційних матеріалів;

- підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів за замовленнями підприємств і організацій.

            

3.2.21. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ:

         - експортно-імпортні операції; зовнішньоекономічна діяльність може здійснюватись в усіх перелічених вище напрямках діяльності (у тому числі пошук потенційних зарубіжних партнерів, здійснення функцій митного декларанта і надання послуг митного брокера, тощо).

          

 3.2.22. ІНШІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ, НЕ ЗАБОРОНЕНІ ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ.

3.3. Всі види діяльності, що потребують спеціального дозволу (ліцензії), здійснюються Підприємством  при наявності таких дозволів (ліцензій).

 

Розділ 4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА,

РОЗМІР ТА ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ


4.1.     
Для забезпечення діяльності Підприємства, за рахунок внесків Засновників (Власників) створюється Статутний капітал у розмірі 40000 (сорок тисяч) гривень 00 коп.

Статутний  капітал  розподіляється  між Засновниками  (учасниками) таким  чином:

Михайлов Іван Миколайович -  20000 (двадцять тисяч) гривень  00 копійок,   що  складає 60% статутного  капіталу або  50 голосів  на  Загальних зборах засновників (учасників);

Іванова  Катерина Ігорівна - 20000(двадцять тисяч) гривень  00 копійок,   що  складає 50 % статутного  капіталу або  50 голосів  на  Загальних зборах засновників (учасників).

 

 

4.2.      Для вирішення статутних завдань Підприємство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір Статутного капіталу в порядку, передбаченому чинним законодавством та цим Статутом. Збільшення Статутного капіталу Підприємства може здійснюватись лише після внесення всіма Засновниками (Власниками) своїх вкладів в повному обсязі. Порядок внесення додаткових вкладів встановлюється законом і цим статутом.

 

4.3.      Вкладом Власників можуть бути всі види майнових та інтелектуальних цінностей згідно з Законодавством України. Учасники можуть здійснювати свій вклад до Статутного капіталу у вигляді грошових коштів, матеріальних, нематеріальних цінностей, майнових прав, в тому числі на інтелектуальну власність, іншим майном, яке може бути передане в якості вкладу до Статутного капіталу Товариства відповідно до чинного законодавства України.

 

4.4.      Вартість негрошового внеску Власників визначається Власниками. Негрошовий вклад Власників має бути оцінений в гривнях. У разі виникнення суперечки щодо оцінки негрошового внеску, суперечка вирішується згідно з цим Статутом та діючим законодавством.

 

4.5.      Внесення змін у Статутному капіталі Підприємства здійснюється за рішенням Загальних Зборів Засновників (Власників) Товариства, з врахуванням обмежень, встановлених Законом та цим Статутом. Рішення про зменшення статутного капіталу Підприємства надсилається поштовим відправленням всім кредиторам Підприємства не пізніше триденного строку з дня його прийняття.

 

4.6.      Зменшення Статутного капіталу Підприємства допускається після повідомлення в порядку, встановленому законом, усіх його кредиторів. У цьому разі кредитори мають право вимагати дострокового припинення або виконання відповідних зобов'язань товариства та відшкодування їм збитків.

 

4.7.      Рішення Підприємства про зменшення його статутного капіталу набирає чинності не раніш як через 3 місяці після державної реєстрації і оприлюднення у встановленому порядку.

 

4.8.      Рішення про зміну розміру Статутного капіталу Підприємства підлягає відображенню в установчих документах Підприємства; при цьому такі зміни підлягають державній реєстрації (поряд з іншими змінами та доповненнями до установчих документів) в порядку, встановленому чинним законодавством України.

Рішення про зміну розміру Статутного капіталу Підприємства вступає в силу в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

 

5.9.      Статутний капітал Підприємство формує протягом одного року з моменту державної реєстрації Статуту Підприємства.

 

Розділ 6. МАЙНО ТА ФОНДИ ПІДПРИЄМСТВА

 

6.1.      Підприємство є власником набутого ним майна, в тому числі такого, що передане йому учасниками, продукції та послуг, які вироблені Підприємством в результаті господарської діяльності, доходів, одержаних в результаті господарської діяльності Підприємства, та іншого майна, яке придбане на підставах, передбачених законодавством.

            Вартість майна відображається в самостійному балансі Підприємства.

6.2.      Джерелами формування власності Підприємства є:

-           внески учасників Підприємства;

-           кредити банків та інших кредиторів;

-           доходи, одержані від цінних паперів;

-           доходи, одержані від реалізації продукції, робіт, послуг;

-           добровільні внески державних і комерційних, приватних та інших підприємств і організацій, а також приватних осіб;

-           інші джерела, що не суперечать чинному законодавству.

 

6.3.      Склад та вартість майна, придбаного Підприємства за рахунок прибутку, заощаджень та на інших підставах, що допускаються законодавством України, не обмежуються.

 

6.4       Підприємство здійснює володіння, користування та розподіл своїм майном відповідно до мети своєї діяльності та призначенням майна згідно з законодавством України.

 

6.5.      Майно Підприємства не підлягає відчуженню (реквізиції, конфіскації) в адміністративному порядку. Цілісний майновий комплекс Товариства визначається нерухомістю і може бути об’єктом купівлі продажу та інших угод на умовах і в порядку визначеному законодавством.

 

6.6.      Збитки, завдані Підприємству внаслідок порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами та державними органами, відшкодовуються Підприємству за рішенням суду.

 

6.7.      Підприємство має право застосувати прискорену амортизацію активної частини виробничих фондів відповідно до чинного законодавства.

 

6.8.      Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Підприємства або передане йому в користування, несе Підприємство.

 

6.9.      На  Підприємстві утворюється резервний фонд у розмірі 15% Статутного капіталу.

Резервний (страховий) фонд формується за рахунок щорічних відрахувань, розмір яких встановлюється Загальними Зборами Засновників (Власників) і не може бути менше 5 відсотків суми прибутку.

За рішенням Загальних Зборів Засновників (Власників) на Підприємстві формуються й інші фонди, які необхідні для вирішення завдань і цілей, передбачених цим Статутом.

 

Розділ 7. УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

 

7.1. Вищим керівним органом Товариства є Загальні Збори Засновників (Власників) (далі – Збори Засновників). Вони складаються з Власників або призначених ними представників. Представники Власників можуть бути постійними, або призначаються на певний термін.

Власник вправі у будь-який час замінити або відкликати свого представника, сповістивши про це інших Власників не пізніше як за 5 днів після прийняття рішення про заміну або відклик представника, але в будь-якому випадку сповістити про це завчасно  до проведення зборів засновників, щодо участі в котрих Власник уповноважує нового представника.

Власник вправі передати свої повноваження на Зборах засновників іншому учаснику або представникові іншого учасника.

Власник має кількість голосів на засіданнях Загальних Зборів засновників відповідно його частці у Статутному капіталі, яка визначена Статутом.

 

7.2. До виключної компетенції Загальних Зборів засновників належить:

а) визначення основних напрямків діяльності Підприємства, затвердження планів його діяльності та звітів про їх виконання;

б) внесення змін і доповнень до Статуту;

в) створення та відкликання виконавчого органу Підприємства та членів ревізійної комісії Товариства;

г) затвердження річних результатів діяльності Підприємства, враховуючи його філії, дочірні підприємства, та представництва, затвердження звітів та висновків ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку, визначення порядку відшкодування збитків;

ґ) створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій, представництв, інших відокремлених підрозділів, затвердження їх статутів та положень, прийняття рішення про участь в якості учасника інших господарських товариств, спільних та інших підприємств, об'єднань підприємств;

д) винесення рішень про притягнення до матеріальної відповідальності посадових осіб Підприємства;

е) затвердження внутрішнього регламенту, правил процедури та інших внутрішніх документів Підприємства, визначення організаційної структури Підприємства;

є) затвердження умов оплати праці посадових осіб Підприємства, його філій, представництв, інших відокремлених підрозділів та дочірніх підприємств;

ж) вирішення питання про придбання Підприємством частки учасника, який вибуває;

з) виключення учасника зі складу Підприємства;

і) прийняття рішення про припинення діяльності Підприємства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу, а також припинення діяльності філій, представництв інших відокремлених підрозділів;

й) вирішення питання про прийняття нових учасників до Підприємства;

к) встановлення розміру, форми та порядку внесення учасниками додаткових внесків до Статутного капіталу Підприємства.

Рішення про внесення змін до статуту товариства,   відчуження майна товариства на суму, що становить п’ятдесят і більше відсотків майна товариства, виключення учасника зі складу Товариства та про ліквідацію товариства приймаються більшістю не менш як у  70 відсотків  голосів, якщо інше не встановлено законом.

Рішення про визначення основних напрямків діяльності Підприємства і затвердження його планів та звітів про їх виконання, а також питання виключення учасника з товариства вважається прийнятим, якщо за нього проголосують учасники, які володіють в сукупності більш як 50 відсотками загальної кількості засновників Підприємства. З решти питань  рішення приймається простою більшістю голосів.

Засновник Підприємства не має права голосу при вирішенні Загальними зборами засновників Підприємства питань щодо вчинення ним правочину та щодо спору між ним і Підприємством.

 

7.3. Загальні Збори засновників вважаються повноважними, якщо на них присутні засновники  (представники засновників), що володіють у сукупності більш як 60 відсотками голосів.

Брати участь у засіданнях Загальних Зборів засновників  з правом дорадчого голосу можуть члени виконавчого органу, які не є засновниками Підприємства.

Будь який учасник Підприємства вправі вимагати розгляду питання на Зборах засновників за умови, що воно було ним поставлене не пізніше 25 днів до початку засідання.

У випадках, передбачених внутрішнім регламентом Підприємства, допускається прийняття рішення методом опитування. У цьому випадку питання та проект рішення для голосування надсилаються засновникам, які повинні у 15-денний термін письмово сповістити Голову зборів про свою думку стосовно кожного з зазначених у проекті питань. Протягом десяти днів з моменту одержання повідомлення від останнього засновника, всі учасники повинні бути проінформовані про прийняті рішення. Рішення методом опитування вважається прийнятим при відсутності заперечень хоча б одного з засновників.

Голова Загальних Зборів засновників організує ведення протоколу засідань Загальних Зборів засновників. Книга протоколів має бути в будь-який час надана засновникам. На їх вимогу повинні надаватися засвідчені витяги з книги протоколів.

 

7.4. Загальні Збори засновників скликаються не рідше одного разу на рік. Позачергові Збори засновників Підприємства скликаються Головою у разі, якщо того вимагають інтереси Підприємства в цілому. Збори можуть бути скликаними на вимогу виконавчого органу.

Про проведення засідань Загальних Зборів засновників засновники  Підприємства повідомляються письмово рекомендованим листом, або іншим чином, як вирішать Збори засновників, із зазначенням часу та місця проведення засідань та порядку денного. Повідомлення повинні бути зроблені не менше як за 30 днів до дня скликання Зборів засновників. Засновникам повинна надаватись можливість ознайомитися з документами, пов'язаними з порядком денним засідання Зборів засновників. З питань, не включених до порядку денного, рішення можуть прийматися лише за згодою всіх Засновників.

 

7.5. Виконавчим органом Підприємства є Директор.

  Директор вирішує всі питання діяльності Підприємства, за винятком тих, що віднесені до компетенції Зборів засновників.

 Директор діє від імені Підприємства без довіреності в межах повноважень, передбачених Контрактом та цим Статутом.

7.6.   Директор  Підприємства:

- діє без довіреності від імені Товариства в межах своєї компетенції, видає накази та розпорядження, у відповідності з трудовим законодавством наймає на роботу і звільняє працівників, розпоряджається майном і коштами Підприємства, виступає розпорядником кредитів, представляє Підприємство у відносинах з вітчизняними і зарубіжними юридичними та фізичними особами;

- укладає в Україні та за її межами договори, вчиняє інші юридичні дії та видає доручення про укладення таких договорів та представництво інтересів Підприємства іншими особами;

- здійснює керівництво поточною діяльністю Підприємства і несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього завдань, розподіляє обов'язки керівниками структурних підрозділів і визначає їх повноваження у розв'язанні завдань діяльності Підприємства;

- призначає на посади працівників Підприємства, його філій та представництв, інших підрозділів, переводить на іншу роботу, накладає стягнення, а також звільняє з роботи, укладає трудові договори (контракти) з працівниками.

 Директор може бути обраний зі складу засновників простою більшістю голосів або прийнятий на роботу за трудовим договором (контрактом) або без нього.

 

7.7. Контроль за діяльністю Директора здійснюється Ревізійною комісією, що обирається Зборами засновників у складі не менше 2-х чоловік строком на 3 роки.  Директор не може бути членом ревізійної комісії.

Перевірка діяльності Директора здійснюється за дорученням Загальних Зборів засновників Підприємства, за власною ініціативою, а також на вимогу окремого засновника Підприємства. Ревізійна комісія вправі вимагати від будь-яких посадових осіб Підприємства надання їй всіх необхідних документів, бухгалтерських та інших відомостей, а також особистих пояснень посадових осіб та окремих працівників.

Ревізійна комісія зобов'язана поставити вимогу про скликання позачергових засідань Загальних Зборів засновників Підприємства, якщо виникла загроза суттєвим інтересам Підприємства чи при виявленні зловживань з боку її посадових осіб.

 

 

Розділ 8. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

 

8.1.      Підприємство самостійно планує основні напрямки своєї діяльності і визначає перспективи розвитку, виходячи з попиту на товари, послуги та роботи Підприємства і необхідності забезпечення його самоокупності та прибутковості діяльності, а також веде облік результатів господарської діяльності, оперативний, бухгалтерський, статистичний облік та складає звітність в порядку затвердженому законодавчими актами України.

 

8.2.      Відносини Підприємства з іншими суб'єктами підприємницької діяльності у всіх сферах здійснюється на договірних засадах, виходячи з принципів добровільності і партнерства.

 

8.3.      Підприємство реалізує свою продукцію, роботи, послуги по цінах і тарифах, які встановлюються ним самостійно або на договірних засадах.

 

8.4.      Для реалізації цілей і завдань Підприємство може залучати консультантів, спеціалістів, виконавців як на контрактній основі так і у складі творчих колективів.

 

8.5.      Всі розрахунки по своїх зобов'язаннях Підприємство здійснює у безготівковому порядку або готівкою через установи банків у відповідності з правилами, встановленими чинним законодавством України.

 

8.6.      Підприємство вправі користуватися банківськими кредитами на комерційній основі.

 

8.7.      З  метою забезпечення стабільності фінансового стану і відшкодування збитків, які можуть бути заподіяні стихійним лихом та іншими непередбаченими обставинами, Підприємство укладає договори страхування щодо свого майна та майнових інтересів через систему державного і комерційного страхування.

 

 

 

Розділ 9. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

 

9.1.      Підприємство має право брати участь у зовнішньоекономічній діяльності на основі валютної самоокупності і самофінансування.

 

9.2.      Ведення експортно-імпортних та інших зовнішньоекономічних операцій може здійснюватись Підприємством як безпосередньо, так і через послуги інших зовнішньоекономічних організацій, в тому числі консорціумів, концернів, асоціацій, акціонерних товариств, зовнішньоекономічних об'єднань та ін.

 

9.3.      Для ведення зовнішньоекономічних операцій Підприємство може користуватися кредитами банків та своїх партнерів і самостійно відповідає по своїх боргах.

 

9.4.      За рахунок власних коштів Підприємство може в установленому порядку направляти за кордон своїх спеціалістів та працівників для участі в переговорах з виробничих і комерційних питань, у міжнародних виставках, ярмарках, для обміну досвідом і навчання, тощо, а також здійснювати іншу зовнішньоекономічну діяльність у відповідності до чинного законодавства.

 

Розділ 10. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ І СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА

 

10.1.    Трудові відносини працівників з Підприємством виникають на підставі трудових договорів (контрактів) і регулюються законодавством України про працю: Кодексом законів про працю України, Законами України "Про оплату праці", "Про відпустки", іншими законодавчими та нормативному актами України та цим Статутом.

 

10.2.    Підприємство самостійно визначає загальну кількість працюючих, визначає порядок найму працівників, розпорядок дня, форми і системи оплати праці, порядок надання вихідних та відпусток.

 

10.3.    Працівники Підприємства мають право на всі види соціального забезпечення, які передбачені чинним законодавством України.

 

10.4.    Штатний розклад, посадові оклади працівників, а також кошторис адміністративно-управлінських витрат не підлягають реєстрації у фінансових органах.

 

10.5.    Для працівників Підприємства можуть встановлювати додатково у порівнянні з чинним законодавством трудові і соціально-побутові пільги для його працівників або окремих категорій робітників чи службовців в порядку, встановленому чинним законодавством.

 

10.6.    Робота на Підприємстві зараховується у трудовий стаж у відповідності до чинного законодавства України.

 

Розділ   11. ПОРЯДОК ЗМІН СКЛАДУ ЗАСНОВНИКІВ

 

11.1. Кожний засновник має право в установленому законом порядку вийти зі складу засновників повідомивши про це засновника не пізніше ніж за один  місяць.

 

11.2.   При виході засновника йому виплачується вартість частини майна підприємства, пропорційна його частці у статутному капіталі. Виплата провадиться після затвердження звіту за рік, в якому він вийшов з товариства, і в строк до 12 місяців з дня виходу. На вимогу засновника та за згодою підприємства вклад може бути повернуто повністю або частково в натуральній формі. 

 

11.3.   У випадку смерті одного з засновників рішення про включення спадкоємців приймається іншим засновником, або в разі не включення їх до складу засновників їм виплачується вартість частини майна підприємства, пропорційна його частці у статутному капіталі. На вимогу спадкоємців та за згодою підприємства вклад може бути повернуто повністю або частково в натуральній формі.

11.4. За рішенням засновників можуть бути включені інші засновники, які вносять грошовий внесок або майно в результаті чого збільшується статутний капітал підприємства. З урахуванням розміру внесків зробленого кожним засновником, розподіляються голоса пропорційно до внесків: 1% статутного  капіталу – 1 голос на Загальних зборах засновників (учасників).

 

Розділ 12. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ

                                    І ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

 

12.1.    Прибуток підприємства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З балансового прибутку підприємства сплачуються проценти по кредитах банків та по облігаціях, а також вносяться передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні підприємства і використовується в порядку, встановленому рішенням Загальних Зборів засновників підприємства (в тому числі для формування фондів, створених на підприємстві).

Порядок утворення та використання фондів, необхідних для здійснення статутної діяльності підприємства, визначаються положенням, що затверджується Зборами засновників.

 

12.2.    Збитки, що виникли в результаті діяльності підприємства, відшкодовуються за рахунок резервного фонду, а у випадках, коли коштів резервного фонду недостатньо, за рахунок інших коштів підприємства, а при нестачі цих коштів - за рахунок реалізації майна підприємства.

 

Розділ 13. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

 

13.1.    Діяльність підприємства припиняється шляхом його ліквідації:

 

13.1.1.             За рішенням Зборів засновників;

 

13.1.2.             За рішенням суду або господарського суду, в тому числі при банкрутстві;

 

12.1.3.             В інших випадках, прямо передбачених законодавством України.

 

12.2.  Припинення діяльності підприємства може відбуватися також шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення). Реорганізація може мати місце за рішенням вищого органу підприємства - Зборів учасників. При реорганізації вся сукупність прав і обов'язків підприємства, що реорганізується, переходить до його правонаступників.

 

12.3. Порядок ліквідації визначається загальними вимогами, які передбачені чинним законодавством України щодо юридичних осіб.

 

12.4. Ліквідація підприємства проводиться призначеною ліквідаційною комісією/ліквідатором, а у випадках припинення діяльності за рішенням суду або господарського суду - ліквідаційною комісією, що призначається цими органами.

З дня призначення ліквідаційної комісії/ліквідації до неї переходять усі повноваження по управлінню справами підприємства. Ліквідаційна комісія/ліквідатор у триденний строк з моменту її призначення публікує інформацію підприємства в одному з офіційних (республіканському та місцевому) органів преси із зазначенням строку подання заяв кредиторів щодо задоволення майнових претензій, оцінює наявне майно підприємства, виявляє його кредиторів та дебіторів і розраховується з ними, вживає заходів до сплати боргів підприємства третім особам та його учасникам, складає ліквідаційний баланс та подає його вищому органу підприємства або органу, що призначив ліквідаційну комісію.

 

12.5. Грошові кошти підприємства, враховуючи виручку від розпродажу його майна при ліквідації, після розрахунків по оплаті праці працівників, що працюють на умовах найму, виконанню зобов'язань перед бюджетом, банками та іншими кредиторами, розподіляються між Власниками підприємства відповідно їх часткам у Статутному капіталі у шестимісячний строк після публікації інформації про його ліквідацію.

 

12.6.    Майно, передане підприємству Власниками у користування, повертається у натуральній формі без винагороди. У разі виникнення спорів щодо виплати заборгованості підприємства, його грошові кошти не підлягають розподілу між Власниками  до вирішення спору або до отримання кредиторами відповідних гарантій.

 

12.6. Ліквідація підприємства вважається завершеною, а підприємство таким, що ліквідоване і припинило свою діяльність, з моменту внесення запису про це до Єдиного державного реєстру.

 

 

ПІДПИСИ УЧАСНИКІВ :

 

 

Залишити коментар

Likes-pro! Накрутка и продвижение в соц. сетях!

Читайте також

 • Зразок договору підряду

  Зразок договору підряду

 • Договір підряду

  Договір підряду

    Договір підряду з фізичною особою або іншими словами цивільно-правовий договір.   Фізична особа може виконувати роботи як за трудовим

  Детальніше...
 • Щодо проведення взаєморозрахунків з твердою ціною по ДСТУ

  Щодо проведення взаєморозрахунків з твердою ціною по ДСТУ

  Не мало підприємств України на підставі отриманих  ліцензії та дозволів на виконання  робіт підвищеної небезпеки виконують ремонт та технічне обслуговування

  Детальніше...
 • Чи може ТОВ працювати без директора?

  Чи може ТОВ працювати без директора?

  Чи може ТОВ працювати  без директора. Відповідно до стаття 65 Господарського кодексу України управління підприємством здійснюється відповідно до його установчих

  Детальніше...
 • До ОСББ, ЖБК та ОК, не можуть бути застосовані штрафні санкції у разі перевищення договірної величини споживання електричної енергії (потужності).

  До ОСББ, ЖБК та ОК, не можуть бути застосовані штрафні санкції у разі перевищення договірної величини споживання електричної енергії (потужності).

  НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ ЛИСТ від 29.11.2016 р. N 12856/20.2/7-16 У зв'язку

  Детальніше...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Лічильники