Аліменти в Україні

 • Прочитано 2989 раз

Хто має право на утримання та у якому розмірі? Які особливості необхідно знати.


Аліменти - це утримання одним членом сім’ї іншого члена сім’ї у випадках та у спосіб визначених Законом або договором, та як правило, але не виключно,надається тимособам які за відповідними обставинами не мають коштів для існування. Отже для одного аліменти є правом, а для іншого обов’язком.
На отримання аліментів мають право: діти, чоловік, дружина, баба, дід, прабаба, прадід, брати, сестри, падчерка, пасинок, мачуха, вітчим, та і цей перелік не є повним.
АЛІМЕНТИ НА ДИТИНУ (ДІТЕЙ).


1. ЗА ДОМОВЛЕНІСТЮ СТОРІН.


Утримувати дитину батьки зобов'язані до досягнення нею повноліття.Способи виконання батьками обов'язку утримувати дитину визначаються за домовленістю між ними.За домовленістю між батьками дитини той із них, хто проживає окремо від дитини, може брати участь у її утриманні в грошовій і (або) натуральній формі.Сімейним Кодексом України (СК) батькам надано право укласти договір про сплату аліментів на дитину, умови якого (про розмір аліментів, строки їх виплати тощо) не повинні порушувати її права. При цьому розмір аліментів сторони визначають за домовленістю між собою, але за жодних обставин він не може бути меншим від передбаченого у ч. 2 ст. 182 СК. У 2016 році – це 30 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Якщо розмір аліментів визначено у твердій грошовій сумі, до договору треба включати умови про індексацію, як вимагає норма ч. 2 ст. 184 СК.


2. ЗА РІШЕННЯМ СУДУ.


За відсутності домовленості між батьками про сплату аліментів на дитину той із них, з ким вона проживає, вправі звернутися до суду з відповідним позовом. Згідно з ч. 3 ст. 181 СК аліменти на дитину присуджуються в частці від заробітку (доходу) її матері, батька (ст. 183 цього Кодексу) або в твердій грошовій сумі (ст. 184 СК) і виплачуються щомісячно.
Питання щодо розміру аліментів вирішує суд. Останній обов’язково повинен ураховувати: стан здоров'я, матеріальне становище дитини і платника аліментів; наявність в останнього інших неповнолітніх дітей, непрацездатних чоловіка, дружини, батьків, повнолітніх дочки, сина; інші обставини, що мають істотне значення.
Оскільки Закон не визначив конкретний розмір аліментів, позивач може його визначити на власний розсуд але з врахуванням наступного. Розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж зазначений у ч. 2 ст. 182 СК і не він не повинен перевищувати 50 відсотків заробітної плати платника аліментів. При цьому необхідно мати на увазі, що зміна законодавства в частині визначення мінімального розміру аліментів на одну дитину не є підставою для перегляду постановлених раніше судових рішень про їх стягнення. Що ж до максимального розміру аліментів, які стягуються з боржника, то відповідно до (ч. 3 ст. 70 Закону України від 21 квітня 1999 р. N 606-XIV "Про виконавче провадження"
За статистичними даними найчастіше судами ухвалюються рішення про стягнення аліментів у вигляді частки від доходів. Такі рішення приймаються у випадках, коли платник аліментів має стабільний та регулярний дохід, щомісячно одержує заробітну плату. При визначенні розміру частки від доходу суд керуються такими принципами: на одну дитину стягується одна четверта частина від доходу, на двох дітей - одна третя частина, тобто по одній шостій на кожну дитину, на трьох і більше дітей - половина від усіх доходів відповідача. На розмір частки також впливає сімейне і матеріальне становище платника аліментів, стан його здоров'я, інші обставини, що мають істотне значення.
У будь-якому випадку розмір аліментів визначається судом виходячи з обставин кожної конкретної справи, та на вимогу позивача може бути визначений у твердій грошовій сумі.
Частина 1 ст. 184 СК України передбачає можливість визначення розміру аліментів на утримання дитини у твердій грошовій сумі, якщо платник аліментів має нерегулярний, мінливий дохід, частину від якого одержує в натурі, а також за наявності інших обставин, що мають істотне значення.
Рішення про стягнення аліментів на утримання дитини у твердій грошовій сумі приймається у випадках, зокрема, якщо відповідач є фізичною особою - суб'єктом підприємницької діяльності, працює вахтовим методом на іноземних судах в морській галузі, є самозайнятою особою, або взагалі на момент розгляду справи судом не працює, тобто має мінливий та нерегулярний дохід. Конкретна щомісячна сума аліментів у твердій грошовій сумі визначається судом залежно від обставин справи що мають істотне значення та наявних доказів наданих позивачем та зібраних в інший спосіб, щодо розміру доходів відповідача.
Наприклад, суд, встановивши, що відповідач працює за періодичними трудовими контрактами електромеханіком на суднах дальнього плавання, прийняв рішення про стягнення аліментів на двох дітей у розмірі 5 тисяч гривень щомісячно.(http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/56027565)
Між тим, якщо витребувана судом інформація не дає можливості встановити розмір доходів відповідача, зокрема, якщо відповідач не працює, або будучи суб'єктом підприємницької діяльності подає до державної фіскальної служби декларації, з яких вбачається відсутність доходів, суд, враховуючи, що обов'язок по утриманню дитини у батьків є рівним, як правило, стягує аліменти у твердій грошовій сумі у розмірі, що складає половину від прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.(http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/56210956)


АЛІМЕНТИ НА ДРУЖИНУ (ЧОЛОВІКА)


1.ЗА ДОМОВЛЕНОСТЮ СТОРІН


Дружина, чоловік повинні матеріально підтримувати один одного.Подружжя має право укласти договір про надання утримання одному з них, у якому визначити умови, розмір та строки виплати аліментів. Договір укладається у письмовій формі і нотаріально посвідчується.
Право на утримання (аліменти) має той із подружжя, який є непрацездатним, потребує матеріальної допомоги, за умови, що другий із подружжя може надавати матеріальну допомогу.Непрацездатним вважається той із подружжя, який досяг пенсійного віку, встановленого законом, або є інвалідом I, II чи III групи.
Один із подружжя є таким, що потребує матеріальної допомоги, якщо заробітна плата, пенсія, доходи від використання його майна, інші доходи не забезпечують йому прожиткового мінімуму, встановленого законом.
Права на утримання не має той із подружжя, хто негідно поводився у шлюбних відносинах, а також той, хто став непрацездатним у зв'язку із вчиненням ним умисного злочину, якщо це встановлено судом. Той із подружжя, хто став непрацездатним у зв'язку з протиправною поведінкою другого з подружжя, має право на утримання незалежно від права на відшкодування шкоди відповідно до Цивільного кодексу України.
Розірвання шлюбу не припиняє права особи на утримання, яке виникло у неї за час шлюбу. Після розірвання шлюбу особа має право на утримання, якщо вона стала непрацездатною до розірвання шлюбу або протягом одного року від дня розірвання шлюбу і потребує матеріальної допомоги і якщо її колишній чоловік, колишня дружина може надавати матеріальну допомогу. Якщо на момент розірвання шлюбу жінці, чоловікові до досягнення встановленого законом пенсійного віку залишилося не більш як п'ять років, вона, він матимуть право на утримання після досягнення цього пенсійного віку, за умови, що у шлюбі вони спільно проживали не менш як десять років.


2. ЗА РІШЕННЯМ СУДУ


У разі наявності підстав для отримання аліментів та відсутності домовленості між подружжям щодо утримання, аліменти присуджуються одному з подружжя у частці від заробітку (доходу) другого з подружжя і (або) у твердій грошовій сумі.Розмір аліментів одному з подружжя суд визначає з урахуванням можливості одержання утримання від повнолітніх дочки, сина, батьків та з урахуванням інших обставин, що мають істотне значення.
Необхідно наголосити, що аліменти на одного із подружжя присуджуються виключно за наявності трьох умов, які мають бути доведені під час судового слідства на підставі відповідних доказів:


1)Позивач є непрацездатним;

2)Позивач потребує матеріальної допомоги;

3)Відповідач має можливість надання матеріальної допомоги;


Відсутність одного з вказаних критеріїв є підставою для відмови у задоволенні позову
Окремими нормами СК надає право дружині отримувати допомогу під час вагітності та до досягненню дитиною трирічного вікунезалежно від її матеріального становища та працевлаштування, але все ж таки за умови можливості надання чоловіком такої допомоги.
Право одного з подружжя на утримання припиняється у випадках, передбачених статтями 83, 85, 87 і 89 СК.


АЛІМЕНТИ НА КОРИСТЬ ІНШИХ ЧЛЕНІВ СІМ'Ї ТА РОДИЧІВ


Баба, дід зобов'язані утримувати своїх малолітніх, неповнолітніх внуків, якщо у них немає матері, батька або якщо батьки не можуть з поважних причин надавати їм належного утримання, за умови, що баба, дід можуть надавати матеріальну допомогу.
Повнолітні внуки, правнуки зобов'язані утримувати непрацездатних бабу, діда, прабабу, прадіда, які потребують матеріальної допомоги і якщо у них немає чоловіка, дружини, повнолітніх дочки, сина або ці особи з поважних причин не можуть надавати їм належного утримання, за умови, що повнолітні внуки, правнуки можуть надавати матеріальну допомогу.
Повнолітні брати, сестри зобов'язані утримувати малолітніх, неповнолітніх братів та сестер, які потребують матеріальної допомоги і якщо вони не мають батьків, чоловіка, дружини або ці особи з поважних причин не можуть надавати їм належного утримання, за умови, що повнолітні брати та сестри можуть надавати матеріальну допомогу. Повнолітні брати і сестри зобов'язані утримувати непрацездатних повнолітніх братів і сестер, які потребують матеріальної допомоги, якщо вони не мають чоловіка, дружини, батьків або повнолітніх дочки, сина, за умови, що повнолітні брати та сестри можуть надавати матеріальну допомогу.


Мачуха, вітчим зобов'язані утримувати малолітніх, неповнолітніх падчерку, пасинка, які з ними проживають, якщо у них немає матері, батька, діда, баби, повнолітніх братів та сестер або ці особи з поважних причин не можуть надавати їм належного утримання, за умови, що мачуха, вітчим можуть надавати матеріальну допомогу.
Повнолітні падчерка, пасинок зобов'язані утримувати непрацездатних мачуху, вітчима, якщо вони потребують матеріальної допомоги і якщо вони надавали падчерці, пасинкові систематичну матеріальну допомогу не менш як п'ять років, за умови, що падчерка, пасинок можуть надавати матеріальну допомогу.
Розмір аліментів, що стягуються з інших членів сім'ї та родичів на дітей і непрацездатних повнолітніх осіб, які потребують матеріальної допомоги, визначається у частці від заробітку (доходу) або у твердій грошовій сумі. При визначенні розміру аліментів суд бере до уваги матеріальний та сімейний стан платника та одержувача аліментів.
У будь-якому випадку кожний випадок є індивідуальним і рішення про стягнення аліментів судом приймається виключно на підставі Закону та всіх обставин які доведені відповідними доказами у справі. Отже при вирішенні питання щодо звернення до суду із позовом про стягнення аліментів, визначення їх розміру, їх зменшення, відмови від аліментів та інших питань з цим пов’язаних, рекомендуємо отримати консультацію з цього питання у фахівця.
На нашому сайті ви можете безкоштовно отримати консультацію та можливість запобігти порушенню Ваших прав.

Залишити коментар

Likes-pro! Накрутка и продвижение в соц. сетях!

Читайте також

 • Зразок договору підряду

  Зразок договору підряду

 • Договір підряду

  Договір підряду

    Договір підряду з фізичною особою або іншими словами цивільно-правовий договір.   Фізична особа може виконувати роботи як за трудовим

  Детальніше...
 • Щодо проведення взаєморозрахунків з твердою ціною по ДСТУ

  Щодо проведення взаєморозрахунків з твердою ціною по ДСТУ

  Не мало підприємств України на підставі отриманих  ліцензії та дозволів на виконання  робіт підвищеної небезпеки виконують ремонт та технічне обслуговування

  Детальніше...
 • Чи може ТОВ працювати без директора?

  Чи може ТОВ працювати без директора?

  Чи може ТОВ працювати  без директора. Відповідно до стаття 65 Господарського кодексу України управління підприємством здійснюється відповідно до його установчих

  Детальніше...
 • До ОСББ, ЖБК та ОК, не можуть бути застосовані штрафні санкції у разі перевищення договірної величини споживання електричної енергії (потужності).

  До ОСББ, ЖБК та ОК, не можуть бути застосовані штрафні санкції у разі перевищення договірної величини споживання електричної енергії (потужності).

  НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ ЛИСТ від 29.11.2016 р. N 12856/20.2/7-16 У зв'язку

  Детальніше...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Лічильники