Зразок договору підряду

 

 

ДОГОВІР ПІДРЯДУ

 

м. Одеса                                                                                                                                                        "___"_________________ 20__ р.

Фізична особа – підприємець …., надалі - Замовник, що діє на підставі державної реєстрації дата, запис № від , з однієї сторони, і

Громадянин  __________________________________________________________________,

                                                                                 ( прізвище, ім'я, по батькові)

надалі - Підрядник, з іншої сторони (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона"), уклали цей договір про таке:

 

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. За цим Договором Підрядник зобов'язується на власний ризик виконати за плату відповідно до умов цього Договору передбачену п.2.1 цього Договору роботу та  передати результат роботи Замовнику (надалі іменується "робота"), а Замовник зобов'язується прийняти цю роботу та оплатити її.

1.2 Підрядник виконує роботу на свій ризик, самостійно організовує виконання роботи, не підлягає під дію правил внутрішнього трудового розпорядку, не має права на одержання допомоги із соціального страхування, не сплачує страхові внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням.

1.3. Замовник забезпечує Підрядника усім необхідним для виконання роботи, передбаченої цим договором.

1.4. Замовник надає Підряднику завдання, у якому вказуються детальні вимоги до виконуваних робіт.

1.5. Замовник зобов'язаний своєчасно прийняти й оплатити виконану Підрядником роботу.

 

2.ВИМОГИ ЗАМОВНИКА ДО ПРЕДМЕТА ПІДРЯДУ

 

2.1. Предметом підряду за цим договором (результатом виконання роботи за цим Договором) є_____________________________________________________________________

_____________________________________________________(надалі – …..).

2.2. Підрядник зобов'язаний неухильно виконувати всі вказівки Замовника з приводу виконання роботи, які отримуються Підрядником безпосередньо від Замовника.

2.3. Підрядник зобов'язаний негайно інформувати Замовника про недоброякісність або непридатність одержаного від нього матеріалу та в тому разі, якщо дотримання ним вказівок Замовника загрожує якості або придатності предмета підряду.

 

3.ВАРТІСТЬ ПІДРЯДУ

3.1. Вартість всіх робіт за цим Договором визначається Сторонами із розрахунку вартості _________________.

            3.2. Сторони погодили наступну вартість роботи за одиницю:

№ п/п

Найменування

Одиниця виміру

Кількість 

Ціна , грн.

1

 

шт.

1

 

2

 

тн.

1

 

3

 

м.

1

 

4

 

кг.

1

 

 

4.ВИКОНАННЯ РОБОТИ, ЗДАВАННЯ-ПРИЙМАННЯ РОБОТИ (ПРЕДМЕТА ПІДРЯДУ)

4.1. Підрядник зобов'язується розпочати виконання робіт протягом 3 годин з моменту надання сировини, матеріалів,  інструменту та завдання на виконання робіт.

4.2. Після виконання підрядних робіт, Підрядник складає відомість про виконані роботи та використані матеріали та передає її Замовнику разом із результатом робіт для здійснення Замовником контролю якості виконаних робіт та їх погодження.

            4.3. Передання всіх результатів робіт Підрядником та приймання всіх результатів робіт Замовником за цим Договором здійснюється Сторонами за актом приймання-передачі виконаних робіт, за підсумками  всіх відомостей про  виконані роботи, погодженої Замовником.

5.ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. Замовник сплачує Підряднику вартість підряду не пізніше  5 календарних днів після підписання Сторонами Акта приймання-передачі виконаних робіт.

 

6.ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. У випадку невиконання або неналежного виконання будь-якою зі Сторін своїх зобов'язань за цим Договором така Сторона зобов'язана відшкодувати іншій Стороні нанесені цим збитки.

6.2. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

6.3. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

7.ДІЯ ДОГОВОРУ

7.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та скріплення печатками Сторін (у разі наявності).

7.2. Цей договір укладено на  шість місяців та починає свій перебіг у момент, визначений у п.7.1 цього Договору.

7.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

7.4. Зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

7.5. Цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

7.6. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

8.ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами цивільного законодавства України. До вищезазначених правовідносин можуть бути застосовані звичаї ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

8.2. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ПІДРЯДНИК

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

 

 ПІДПИСИ

 

__________________________/_______/

м. п.

 

ЗАМОВНИК

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

 

СТОРІН 

 

_____________ __________/_______/

м. п.

 

 

АКТ №1

ЗДАЧІ - ПРИЙНЯТТЯ РОБІТ (НАДАННЯ ПОСЛУГ)

Ми, ФОП Фізична особа – підприємець …., надалі - Замовник, що діє на підставі державної реєстрації дата, запис № від , з однієї сторони, і

Громадянин  __________________________________________________________________,

                                                                                  (прізвище, ім'я, по батькові)

надалі - Підрядник, з іншої сторони склали цей акт про те, що Підрядником на підставі договору підряду від …. Року, були проведені роботи, а саме:

Назва робіт

Вартість робіт

 

 

Загальна вартість робіт (послуг) без ПДВ ….. грн. (…….   гривень 00 копійок).

Сторони претензій одна до одної не мають.

Місце складення:  м. Одеса

Від Підрядника

_____________________________

Від Замовника

______________________

ПОГОДЖЕНО

ФОП___________________________

_______________________________

«_____»_______________ __________

ВІДОМІСТЬ

про виконані робот

№ п/п

Найменування  робіт

Одиниця виміру

Кількість 

1

 

шт.

1

2

 

тн.

1

3

 

м.

1

4

 

кг.

1

 

 

Підрядник ______________________

Залишити коментар

Likes-pro! Накрутка и продвижение в соц. сетях!

Читайте також

 • Зразок договору підряду

  Зразок договору підряду

 • Договір підряду

  Договір підряду

    Договір підряду з фізичною особою або іншими словами цивільно-правовий договір.   Фізична особа може виконувати роботи як за трудовим

  Детальніше...
 • Щодо проведення взаєморозрахунків з твердою ціною по ДСТУ

  Щодо проведення взаєморозрахунків з твердою ціною по ДСТУ

  Не мало підприємств України на підставі отриманих  ліцензії та дозволів на виконання  робіт підвищеної небезпеки виконують ремонт та технічне обслуговування

  Детальніше...
 • Чи може ТОВ працювати без директора?

  Чи може ТОВ працювати без директора?

  Чи може ТОВ працювати  без директора. Відповідно до стаття 65 Господарського кодексу України управління підприємством здійснюється відповідно до його установчих

  Детальніше...
 • До ОСББ, ЖБК та ОК, не можуть бути застосовані штрафні санкції у разі перевищення договірної величини споживання електричної енергії (потужності).

  До ОСББ, ЖБК та ОК, не можуть бути застосовані штрафні санкції у разі перевищення договірної величини споживання електричної енергії (потужності).

  НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ ЛИСТ від 29.11.2016 р. N 12856/20.2/7-16 У зв'язку

  Детальніше...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Лічильники